Tatte, TEKTUNI ja Professorit: työntekijän immateriaali- ja tekijänoikeudet turvattava

Parhaillaan meneillään olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka koskevat uuden Tampereen yliopiston osapuolia, päätettiin immateriaali- ja tekijänoikeuksia ja oikeuksiensiirtosopimusta koskeva asiakokonaisuus siirtää neuvottelujen ulkopuolelle 11.10. alkaen. Yliopistotyönantaja myös tiedotti asiasta intrassa. Immateriaalioikeuksia koskevista neuvotteluista on odotettu tulosta jo kahden kuukauden ajan, mutta minkäänlaisesta tietoa tuloksesta ei ole saatu.

On erikoista, että immateriaali- ja tekijänoikeudet ovat ylipäätään olleet neuvottelujen kohteena. YT-neuvottelujen alkaessa huomautettiin, että henkilöstön siirtyessä uuteen yliopistoon sovellettaisiin vanhojen työntekijöiden entisten työsuhteiden ehtoja, ja tekijänoikeudet nimenomaan lukeutuvat työsuhteen ehtojen kategoriaan. Pyrkimyksiä tekijänoikeuksien yksiselitteiseen siirtämiseen työntekijältä yliopistolle on tosin ollut havaittavissa jo aiemmin.

Immateriaalioikeudet ja tekijänoikeudet liittyvät keskeisesti tutkijan ja opettajan itsemääräämisoikeuteen. Omaan asiantuntijuuteen pohjaavan materiaalin tuottaminen on luonnollista opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Ellei tieteentekijän sopimus nimenomaisesti velvoita häntä tuottamaan tätä materiaalia työnantajan käyttöön, oikeuksien tulee säilyä rajoituksetta sen tekijällä. Sellaisessa työsuhteessa, jossa tuotetaan opetusmateriaalia verkko-opetukseen, oikeuksien siirto on perusteltua, mutta tällöinkin oletusarvoisesti työntekijälle tulee jäädä hyödyntämisoikeudet työhönsä. Ennen muuta työntekijöitä ei tule edellyttää lähtökohtaisesti allekirjoittamaan työsuhdetta solmittaessa sopimuksia, joilla heidät edellytetään rutiininomaisesti luopumaan näistä oikeuksistaan.

Koulutusviennin ja opetuksen digitalisaation myötä immateriaalioikeuksien tärkeys kasvaa jatkuvasti. Työntekijän näkökulmasta esimerkiksi opetusmateriaalin immateriaalioikeuksista luopuminen tarkoittaisi sitä, että yliopisto voisi käyttää materiaalia rajoituksetta muun muassa kaupallisessa koulutusviennissä ilman erillistä korvausta materiaalin tuottaneelle opettajalle tai tutkijalle. Samaten myös julkisrahoitteisessa sopimustutkimuksessa tekijänoikeudet kuuluvat tutkijalle itselleen aina, kun tutkimuksessa syntynyt aineisto tai tulos on määriteltävissä tekijänoikeuslain suojaamaksi teokseksi. Kyse on hänen työnsä ja hänen luovuutensa tuloksesta, ja niitä koskevien oikeuksien siirrosta on aina sovittava erikseen.

Uuden säätiöyliopiston aloittaessa on myös syytä huolehtia yliopiston ohjeistuksen ajantasaisuudesta innovaatiotoiminnan osalta. Korkeakoulukeksintölaki ja tekijänoikeuslaki kohdistuvat eri asioihin, ja on syytä välttää näiden osa-alueiden mahdollista niputtamista immateriaalioikeuksia koskevassa yliopiston ohjeistuksessa. Toisin kuin tekijänoikeuksien suojaamissa teoksissa, sopimustutkimuksessa tehtyihin keksintöihin yliopistolla on lain säätämä etuoikeus. Aalto-yliopiston ja muiden Suomen yliopistojen tavoin myös uuden Tampereen yliopiston onkin syytä laatia oma, erillinen ja innovaatiotoiminnan kannalta selvä keksintöohjesääntönsä.

Tampereen yliopiston tieteentekijät, Tampereen TEK-Tutkijat ja Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto ottavat kantaa sen puolesta, että immateriaalioikeuksiin ei tehdä perusteettomia muutoksia työntekijän yksipuoliseksi haitaksi. Kannatamme selkeitä sopimuksellisia käytäntöjä, joista neuvotellaan yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa, ja jotka selittävät erilaiset vaihtoehdot immateriaalioikeuksien muutoksille, sekä niihin liittyvät korvaukset.

Parempaa uutta yliopistoa yhdessä rakentaen,

Tampereen yliopiston tieteentekijät (Tatte ry)
Tampereen TEK-Tutkijat (TEKTUNI ry)
Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosasto

 

Päivitys 13.6.2019: Tatten tiedote Tatten kanta rehtorin vahvistamaan päätökseen tekijänoikeuksista Tampereen yliopistossa