Tampereen yliopiston pääluotot: vuoropuhelussa työnantajan kanssa ei päästy sopuun, professorit ja muut opettajat määrätään edelleen käyttämään opetukseen varatusta ajasta kymmeniä henkilötyövuosia teknisiin kirjauksiin

 

Tampereen yliopistotyönantaja on yksipuolisesti määrännyt kaiken opetusta antavan henkilöstön kirjaamaan järjestelmään opintojaksoja, kurssitoteutuksia, ilmoittautumisia ja arviointeja koskevia tietoja Sisu-nimiseen opintohallintojärjestelmään. Aiemmin tällaisen työn ovat tehneet siihen perehtyneet tukipalveluhenkilöstön työntekijät.

Työnantajan määräysten mukaan jokaisen professorin ja muun opettajan tulee käyttää keskimäärin 65 tuntia eli noin yli puolitoista työviikkoa vuodessa tekniseen kirjaamistyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yliopistolla käytetään joka vuosi kymmeniä työvuosia opetukseen ja ohjaukseen varattua aikaa teknisiin kirjauksiin.

–  Miten yliopistolla on varaa suunnata tällainen tuntimäärä opintohallintojärjestelmän tietojen syöttämiseen sen sijaan, että samassa ajassa esimerkiksi ohjattaisiin ja tarkastettaisiin kolme maisteritason opinnäytettä. Yliopistotasolla työnantajan määräys tarkoittaa esimerkiksi professorien osalta noin 12 henkilötyövuoden suuntaamista järjestelmätyöhön, ihmettelee professorien luottamushenkilö Mari Hatavara.

–  Yliopisto kääntää arvonsa ja koko yliopiston tarkoituksen päälaelleen, kun se nostaa järjestelmätyön yliopiston tärkeimmäksi tehtäväksi. Esimerkiksi opinnäytteiden ohjaamiseen tai opiskelijoiden suoritusten arviointiin työnantajan määräämä maksimiaika on tiukka. Vastaavaa maksimiaikaa tekniseen järjestelmätyöhön ei ole annettu. Näyttääkin siltä, että yliopiston ydintehtävät, tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus on syrjäytetty työnantajan valitseman järjestelmän palvelemiseksi, toteaa Mari Hatavara.

Syksyn irtisanomiset ongelmien taustalla

Tampereen yliopistolla joulukuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tukipalveluiden henkilökunnasta vähennettiin yli 200 työntekijällä. Aloittaessaan irtisanomisiin johtaneet yhteistoimintaneuvottelut yliopistotyönantaja ilmoitti neuvottelujen tavoitteeksi ydintoimintoihin keskittymisen sekä tukipalveluiden järjestämisen käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Näin ei kuitenkaan ole käynyt vaan tukitehtäviä on siirtynyt opettajille ja tutkijoille.

– Käyttäjälähtöisyyttä tai kustannustehokkuutta ei kyllä ole nähty eikä koettu. Tukipalveluista irtisanottiin työntekijöitä, joille opintohallinnollinen kirjaamistyö tehokkaan työnjaon mukaan kuuluisi. Professorien ja opettajien työtunti maksaa jopa kolminkertaisesti sen, mitä se maksaisi tukipalveluiden assistenttityönä. Myös työteho nousisi, jos järjestelmiä käyttäisi niihin erikoistunut henkilöstön osa, toteaa pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola.

Yliopisto ei ole noudattanut yhteistoimintalakia

Tampereen yliopiston pääluotot joutuivat pyytämään yliopistotyönantajalta yli vuoden ajan yhteistoimintalain edellyttämien neuvottelujen aloittamista. Yhteistoimintalaki edellyttää, että työntekijöiden tehtävien olennaisista muutoksista on ennen muutoksia neuvoteltava työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöt pitävät valitettavana, ettei yliopistotyönantaja ole halunnut kuulla työntekijöitä, eikä heille ole annettu lain mukaista mahdollisuutta vaikuttaa työnsä sisältöön

Vihdoin ja viimein, useiden pyyntöjen jälkeen, tänä keväänä Tampereen yliopistotyönantaja suostui keskustelemaan Sisu-opintohallintojärjestelmästä työntekijöitä edustavien luottamushenkilöiden kanssa. Vuoropuheluksi kutsuttuja tapaamisissa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen vaan vuoropuhelu päättyi tiistaina 10.5.2022 erimielisenä. Työntekijöitä edustaneet luottamushenkilöt jättivät vuoropuhelun pöytäkirjaan erimielisyysmerkinnän.

Yliopiston henkilökunta voi huonosti

Luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut ovat tehtäviensä ja työntekijöiden yhteydenottojen perusteella havainneet yliopistolaisten hyvinvoinnin ja työmotivaation laskeneen merkittävästi. Samaa kertoo myös yliopiston työhyvinvointikyselyn tulokset.

Tampereen yliopiston tulokset vuoden 2021 työhyvinvointikyselyssä olivat surkeat. Erityisen huonot arviot sai yliopiston johtaminen. Tulosten koonnissa ongelmiksi nousevat seuraavat kolme tekijää: 1) luottamuksen puute ylintä johtoa kohtaan, 2) kokemus siitä, etteivät yliopiston linjaukset mahdollista perustyötä tai vaikeuttavat sitä, 3) heikoksi koetut vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja päätöksentekoon.

Luottamushenkilöt ihmettelevät yliopiston tapaa kohdella yliopiston tärkeintä resurssia, henkilökuntaa. Sen sijaan, että johto pyrkisi korjaamaan näitä koettuja työhyvinvoinnin ongelmia, johto jatkaakin vähintään yhtä tylyä linjaansaTämä

Lisätietoja:

Professorien luottamushenkilö, varapääluottamushenkilö Mari Hatavara p.040 1901565

Pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola p.044 5252736

 

Tampereen yliopiston päaluottamushenkilöiden mediatiedote on julkaistu 12.5.2022 ja julkaistaan mm. ammattiyhdistysten verkkosivuilla.