Pääluottamusmiehet muistuttavat: uusi työsuunnitelmaohje ei lisää opetuksen määrää

Pääluottamusmiehet suosittavat, etteivät yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat ota huomioon työsuunnitelmaohjeen määräystä, joka muuttaa heidän tehtäväänsä opetuspainotteisemmaksi ja edellyttää opetustehtävien tuntimäärän lisäämistä.

Suunnitelmaohjeeseen sisältyvä linjaus, jonka mukaan kaikki yliopistonlehtorien ja yliopisto-opettajien tehtävät olisivat opetuspainotteisia eli opetusta on enemmän kuin puolet työsuunnitelman tunneista, on kiistanalainen. Pääluottamusmiehet katsovat, että yliopisto on yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työsopimuksia ohjeen kirjauksella, jossa todetaan näin: “Esim. yliopiston linjauksen mukaan yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin tehtävät ovat opetuspainotteinen tehtäviä, joissa opetustehtävien osuus ylittää 50 % ja muita tehtäviä max. 49 %.”

Tehtävän painotukset eivät voi muuttua sopimatta

Pääluottamusmiesten tiedossa ei ole missä, milloin tai kuka linjauksen yliopistolehtoreiden ja yliopisto-opettajien opetuspainotteisuudesta on tehnyt. Yhteistoimintaneuvotteluissa asiaa ei ole käsitelty.

Yliopistojen yhdistymistä ohjanneiden periaatteiden mukaan työntekijät siirtyivät korkeakoulusäätiön työntekijöiksi niin sanottuina vanhoina työntekijöinä, jolloin työehdot säilyivät samoina.

Yliopistonlehtoreiden ja yliopisto-opettajien työsopimuksissa vain osassa on määritelty painotus, suurimmassa osassa painotusta ei ole määritelty.

Tehtävien painotukset ovat todentuneet aiemmissa työsuunnitelmakäytännöissä. Yliopistolla työskenteleekin kymmeniä sellaisia yliopistonlehtoreita ja yliopisto-opettajia, joiden työsuunnitelman tunneista alle puolet on ollut opetustehtäviä.

Kysely selvitti: valtaosa yliopistonlehtorin tehtävistä ei ole opetuspainotteisia

Pääluottamusihminen Sinikka Torkkola selvitti kyselyllä yliopistonlehtoreiden ja yliopisto-opettajien tehtäviä ja työsuunnitelmiensisältöjä. Kyselyyn vastasi 39 yliopistonlehtoria ja 6 yliopisto-opettajaa. Heistä 69 prosentilla oli opetusta vähemmän kuin puolet työsuunnitelman tunneista. Kontaktiopetustunteja oli puolella vastanneista enintään 150 tuntia.

Vastaajista kaksi kolmasosaa oli Informaatioteknologian ja viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnista. Kyselyn vastaajista 80 prosentilla ei ollut työsopimuksessa määritelty painotusta. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskenteli lähes 80 prosenttia vastaajista. Vaikka kysely toteutettiin nopealla aikataululla, eikä vastaajien joukko ole kaikilta osin edustava, se osoittaa, ettei nykytilanne vastaa työnantajan linjausta.

Ohje opetukseen valmisteluun ja ohjaukseen käytettävistä tunneista neuvotteluaiheena

Pääluottamusmiesten ja yliopiston väliset neuvottelut jatkuvat ensi viikolla, jolloin asialistalla on myös työsuunnitelmaohjeistus. Neuvotteluissa käsitellään myös suunnitelman ohjeistusta opetuksen valmisteluun ja ohjaukseen käytettävistä tunneista. Ohjetta ei ole käsitelty yhteistoiminnassa, kuten pitäisi.

Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys on arvioinut ohjeen vähentävän merkittävästi opetuksen valmisteluun sekä opinnäytteiden ohjaukseen ja tarkistukseen käytettävää aikaa. Yliopiston tavoitteena näyttääkin olevan teettää opettajilla yhä enemmän työsuunnitelmiin kuulumatonta työtä, sillä työhönsä sitoutuneet opettajat haluavat pitää kiinni opetuksen laadusta ja tekevät siksi palkatonta ylityötä. Elleivät opettajat näin tee, opetuksen laatu heikkenee ja valmistumisajat tulevat pitenemään.

Lisätietoja ja neuvoja suosituksen noudattamisesta saa pääluottamusmiehiltä.