Luotot auttavat palkkaharmonisointiin tyytymättömiä erimielisyysilmoituksen teossa

Muuttuiko palkkasi harmonisoinnin seurauksena? Suurimmalle osalle hallinnon ja tukipalveluiden työntekijöille tieto harmonisoinnin palkkavaikutuksista on tullut sähköpostiin joulukuussa ja rahalliset vaikutukset ovat tulleet voimaan vuoden alusta. Opetus- ja tutkimushenkilökunnalle tietoja harmonisoinnin palkkavaikutuksista on lähetetty tämän vuoden alusta. Opettajille ja tutkijoille harmonisoitua palkkaa ryhdytään maksamaan maaliskuun alusta.

Mikäli harmonisoinnissa tehtävän vaativuutta on korjattu aiempaa ylemmälle tasolle, maksetaan korotettu palkka takautuvasti vuoden 2020 alusta. Tehtävässä suoriutumiseen tehtävän vaativuuden korjaus aiempaa ylemmälle tasolle ei vaikuta. Koska kyse ei ole tehtävän vaativuuden muuttamisesta vaan virheellisen tason korjaamisesta oikeaksi tehtävässä, suoriutuminen ei voi laskea. Näin on sovittu voimassa olevassa työehtosopimuksessa. Mikäli suoritustasosi on laskenut tehtävän vaativuuden korjauksen yhteydessä, kyseessä on virhe, jonka oikaisemiseksi on syytä tehdä erimielisyysilmoitus suoritustasosta Mepco-järjestelmässä.

Mikäli kokonaispalkka on laskenut harmonisoinnissa tehdyn tehtävän vaativuuden laskun vuoksi, työntekijän euromääräinen palkka ei kuitenkaan laske. Uuden ja vanhan palkan välinen erotus maksetaan niin kutsuttuna harmonisointilisänä. Mikäli työntekijän palkka laskee muusta syystä, kuten siirtymäkaudenlisän päättymisen vuoksi, työntekijän kannattaa pyytää tehtävänsä vaativuuden ja suoriutumisen uudelleen arviointia saadakseen palkkatasonsa pysymään entisellä tasolla.

Erheet massaharmonisoinnissa mahdollisia

Palkka- ja nimikeharmonisoinnissa käsiteltiin 1030 muun henkilökunnan ja 1080 opetus- ja tutkimushenkilöstön työntekijän nimikkeet ja tehtävän vaativuudet. Työtä tehtiin nopeassa tahdissa, joten erheet vaativuuden arvioinnissa ovat hyvin mahdollisia.

Vaativuuden ohella eriäviä näkemyksiä on ollut myös siitä, onko tehtävän vaativuus korjattu vai onko tehtävän vaativuus todella muuttunut. Luottamusmiesten näkemys on, että vain ani harva tehtävä on muuttunut uuden yliopiston kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana niin paljon, että kyseessä olisi aidosti muuttunut tehtävä. Ero näissä kahdessa tapauksessa on kuitenkin palkkavaikutuksiltaan merkittävä: tehtävän korjauksen tuottama palkan korotus maksetaan takautuvasti, muuttunut tehtävän lähijohtajan päätöstä seuraavan kuukauden alusta.

Luottamusihmiset kehottavatkin työntekijöitä tarkistamaan saamansa päätökset tehtävän vaativuudesta ja suoriutumisesta ja tekemään erimielisyysilmoituksen, mikäli epäilee erhettä. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan henkilöstöjärjestön luottamusmieheen. Mepco-järjestelmässä on erilliset kaavakkeet sekä tehtävän vaativuudesta että suoriutumisesta tehtävää erimielisyysilmoitusta varten.

Erimielisyysilmoituksen tekemisessä voi avuksi käyttää tehtävien vaativuustasokarttoja. Olennaista on kuvata tehtävät sekö kartan yleiskuvausten mukaisesti ja liittää ne konkreettisiin työtehtäviin. Suoriutumistasoa koskevissa erimielisyystapauksissa, jossa kyse on erheellisesti muuttuneeksi tehtäväksi määrittämisestä, olennaista on osoittaa, että tehtävät ovat pysyneet samoina. Kaikki luottamusmiehet auttavat erimielisyysilmoitusten tekemisessä.

Luottamusmiesten yhteystiedot 

Lisätietoja erimielisyysilmoituksen tekemisestä intran käsikirjan sivulla

Vaativuustasokartat intrassa 

Suoriutumistasokriteerit