Johtosääntöön hyviä muutoksia 1.1.2021 – edelleen paljon korjattavaa yliopistodemokratian täysimittaiseksi toteutumiseksi

Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 16.12. johtosääntöön tulevista muutoksista ja muista yliopiston johtamisjärjestelmiä koskevista toimenpiteistä. Päätösten pohjalla oli johtosääntöä ja johtamisjärjestelmiä arvioineen työryhmän raportti sekä sitä koskevat yliopistoyhteisön ja perustajien kommentit. Myös TATTE julkaisi oman lausuntonsa raportista.

TATTE on erittäin tyytyväinen, että johtosääntöä muutetaan siten, että jatkossa konsistori valitsee puheenjohtajan keskuudestaan, ja provosti toimii puheenjohtajan sijaan konsistorin esittelijänä. Tämä muutos on erittäin tärkeä konsistorin päätöksenteon autonomian vahvistamiseksi.

Monet johtosääntöä ja johtamisjärjestelmiä arvioineen työryhmän ehdotukset eivät näy muutoksina yliopiston johtosäännössä. Osa ehdotuksista on huomioitu siten, että niihin liittyen luvataan täydentäviä ohjeita. Esimerkiksi rekrytoinneista luvataan erillinen rehtorin ohje ”avoimuuden, läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon vahvistamiseksi” (Hallituksen kokouksen esityslista, sivut 12–13). TATTE toivoo, että ohjeet valmistellaan avoimesti ja että esimerkiksi henkilöstöjärjestöille varataan mahdollisuus kommentoida ohjeisiin suunniteltuja sisältöjä hyvissä ajoin.

TATTE pitää valitettavana sitä, että tärkeitä muutoksia johtosääntöön jätettiin toteuttamatta. Konsistorin roolin vahvistaminen hallituksen nimitysprosessissa sekä konsistorin edustuksen kolmikantaisuus olisivat tärkeitä korjauksia johtosääntöön. Näistä ehdotuksista on tällä hetkellä erilaisia näkemyksiä yliopistoyhteisön sisällä. TATTEssa toivomme, että tekemättä jätetyt työryhmän ehdotukset perusteellaan yliopistoyhteisölle avoimesti ja seikkaperäisesti. 

Sekä tehtyjen että tekemättä jätettyjen muutosten seuraukset tulee huomioida ja dokumentoida, jotta nyt tehtyjen päätösten riittävyydestä ja johtosäännön uudelleen avaamisesta voidaan faktapohjaisesti keskustella. Näidenkään muutosten myötä johtosääntöä ei voida pitää valmiina, vaan sen arviointia tulee jatkaa aktiivisesti erityisesti yliopistodemokratian näkökulmasta. Tälle sekä johtosääntöä arvioineen työryhmän että yhteisön ilmituomat kannat ovat keskeiset.

Haluamme myös muistuttaa, että jatkossa kun johtamisjärjestelmien muutostarpeita pohditaan, on syytä miettiä hyvin tarkkaan, millaista painoarvoa annetaan säätiön perustajien näkemyksille. Osittain kommentteja esittäneet perustajatahojen edustajat toivatkin ilmi, että työryhmän ehdotukset kuuluvat yliopistoyhteisön autonomisen päätöksenteon piiriin. Tämän olisi suonut olevan itsestäänselvyys jopa säätiöyliopistossa.