Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. (FfÅA), är en medlemsförening i Forskarförbundet, som i sin tur är del av AKAVA.

Forskarföreningens viktigaste roll är att bevaka sina medlemmars intressen. Detta gäller såväl de som står i anställningsförhållande till ÅA som de som forskar på stipendiebasis.

Forskarföreningen vid Åbo Akademi

 • bevakar sina  medlemmars gemensamma intressen i fråga om vetenskaplig utbildning, arbetsförhållanden och ekonomiska villkor. Föreningen förverkligar sina syften genom att verkställa utredningar, göra framställningar och ta initiativ, delta i förhandlingar, ge utlåtanden samt bedriva upplysningsverksamhet.
 •  informerar sina medlemmar om förmåner och rättigheter.
 • företräder sina medlemmar inom olika samarbetsorgan inom Åbo Akademi, såsom Utvärderingsgruppen för universitetets lönesystem, Samarbetskommittén och Arbetarskyddskommissionen.
 • har en ordinarie medlem eller suppleant i Forskarförbundets styrelse, och möjlighet att delta i Forskarförbundets olika arbetsgrupper.

Verksamheten sköts av föreningens styrelse, och omfattningen av den beror mycket på styrelsens aktivitet. Styrelsen sammanträder till 4-6 möten under det akademiska året. Styrelsearbetet sker på frivillig basis.

Vår- och höstmötena är öppna för alla föreningens medlemmar. På mötena behandlas stadgeenliga ärenden men där finns också möjlighet till mer allmänna eller specifika diskussioner om medlemmarnas arbetssituation.

Väkommen med om du har idéer för hur vi kan utveckla verksamheten!

Representation i samarbetsorgan

Förtroendemän

Förtroendeman Mika Helander, tel. 02 215 4678, e-post: mika.helander(a)abo.fi

Vice förtroendeman Camilla Kronqvist, e-post: camilla.kronqvist(a)abo.fi

Representant i samarbetskommittén

Camilla Kronqvist, ordinarie

Catharina Walldén, suppleant

Representant i utvärderingsgruppen för ULS

Anna Törnroos, ordinarie

Marie Nordström, suppleant

Representant i Arbetarskyddskommittén

Ylva Gustafsson, ordinarie

Camilla Kronqvist, suppleant

 

Stadgar för Forskarföreningen vid Åbo Akademi

 1. Föreningens namn är Forskarföreningen vid Åbo Akademi och dess hemort är Åbo stad.
 2. Föreningens syfte är att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i fråga om vetenskaplig utbildning, arbetsförhållanden och ekonomiska villkor. Föreningen förverkligar sina syften genom att verkställa utredningar, göra framställningar och ta initiativ, föra underhandlingar, ge utlåtanden samt bedriva upplysningsverksamhet.
 3. Till föreningen kan höra personer med undervisnings- eller forskningsuppgift, vilkas huvudsakliga verksamhet sker inom Åbo Akademi. Dock kan annan befattningshavare på förslag av styrelsen av föreningen antagas som medlem. De tidigare erhållna medlemsrättigheterna bevaras.
 4. Av föreningsmedlem uppbäres den avgift, som höstmöte fastställer.
 5. För att sköta föreningens angelägenheter utses för det närmast följande kalenderåret en styrelse bestående av fem till tio ledamöter i enlighet med höstmötets beslut. I styrelsen bör minst tre fakulteter vara representerade. Vice ordförande, sekreterare och kassör ersätter i nu nämnd ordning ordförande. För ordinarie styrelsemedlem kan utses suppleant. Två styrelsemedlemmar tillsammans tecknar föreningens namn.
 6. Räkenskaperna förs per kalenderår och över deras skötsel skall avges verksamhetsgranskningsberättelse för vårmötet.
 7. Föreningen sammankommer till höstmöte inom oktober eller november månad varvid följande frågor behandlas:
 8. a) Verksamhetsplan och budget för det kommande kalenderåret.
  b) Val av styrelse: 1) ordförande, 2) vice ordförande, 3) sekreterare, 4) kassör, 5) minst en och högst fem övriga styrelsemedlemmar och noll till tio suppleanter.
  c) Val av två verksamhetsgranskare och en till två ersättare för dessa.
  d) Fastställande av medlemsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret.
 9. Föreningen sammankommer till vårmöte före slutet av mars månad varvid följande frågor behandlas:
 10. a) Verksamhetsberättelse för det gångna kalenderåret.
  b) Bokslut över det gångna kalenderåret.
  c) Verksamhetsgranskarnas utlåtande.
  d) Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet beträffande det senaste kalenderårets förvaltning.
 11. Övriga föreningsmöten hållas då styrelsen det anser eller då minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen yrkar på att möte bör hållas.
 12. Kallelse till föreningens möte bör utfärdas senast sju dagar före mötet på föreningens e-postlista, eller i den huvudsakliga elektroniska kanalen för information inom Åbo Akademi.
 13. För ändring av stadgar samt för upplösande av föreningen krävs 3/4 majoritet på två efter varandra följande ordinarie föreningsmöten.
 14. I händelse att föreningen upplöses permanent tillfaller dess tillgångar Stiftelsen för Åbo Akademi. Ifall föreningen upplöses för att verksamheten skall uppgå i en annan förening tillfaller tillgångarna den nya föreningen.
 15. Upphörande av medlemskap. Medlemmen är skyldig att anmäla om utträde ur föreningen eller om byte av fackförbund. Om medlemmen inte sköter betalningen av medlemsavgiften har föreningens styrelse rätt att avsluta medlemskapet efter att två betalningspåminnelser inte hörsammats. I övrigt tillämpas föreningslagens 3 kap.
 16. I övrigt gäller vad som i lag stadgats om föreningar.