Förtroendemännen för AKAVA-anslutna fackföreningar organiseras under förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU, på finska JUKO http://www.juko.fi/). FOSU har rätt att utse en huvudförtroendeman och sex förtroendemän med personliga suppleanter vid Åbo Akademi. Av dessa är en förtroendeman med suppleant speciellt ansvarig för FfÅA:s medlemmar.

Förtroendemännen fungerar som kontaktlänk mellan arbetsgivaren, föreningen och den enskilda arbetstagaren. Detta innebär bl.a. att man skall förmedla information mellan dessa och kunna ge svar på frågor angående befattningen, t.ex. tillämpning av kollektivavtal och andra bestämmelser.

I praktiken är det ofta fråga om information om semestrar, moders- och faderskapsledigheter, löner etc. Till arbetet hör också kontakter med andra huvudförtroendemannen och andra förtroendemän vid ÅA, FOSU, Forskarförbundet och FfÅA:s styrelse.

Då konflikter uppstår mellan arbetstagaren och arbetsgivaren försöker man i första hand reda ut situationen genom diskussion mellan arbetstagaren och förmannen, men arbetstagaren kan också direkt kontakta sin förtroendeman. Detta kan, i mera problematiska fall, vara att föredra eftersom det också för förtroendemannen kan vara svårt att kunna förhandla i en situation där personrelationerna på arbetsplatsen redan hunnit bli inflammerade. Överhuvudtaget då det gäller behandling av konflikter och t.ex. olika tolkning av kollektivavtalets stadganden har förtroendemannen rätt att få tillgång till all information som rör ärendet och skall arbeta för en snabb, ändamålsenlig och rättvis lösning. I dessa fall verkar förtroendemannen som representant för arbetstagaren. Förtroendemannen kan också på eget initiativ ta upp brister eller missförhållanden som kommer till hens kännedom.

Kontakt

Mika Helander fungerar som förtroendeman för alla Forskarföreningens medlemmar, tel. +358 2 215 4678, e-post: mika.helander(a)abo.fi.

Camilla Kronqvist fungerar som Forskarföreningens viceförtroendeman, e-post: camilla.kronqvist(a)abo.fi.

Mirkka Ali-Laurila fungerar som huvudförtroendeman för alla FOSU-anslutna fackföreningar vid Åbo Akademi, tel. 02-215 4208, e-post: mirkka.ali-laurila(a)abo.fi

Kontakta i första hand föreningens egen förtroendeman!