Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 – 50v juhlavuosi

Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry on akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Yhdistyksen jäsenistöä työskentelee yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla ja kolmannella sektorilla. Yhteisenä tekijänä jäsenistölle on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu asiantuntijuus. Yhdistys tekee työtä jäsentensä palkka-, sosiaali- ja työsuhdeturvaetujen puolesta.

ITTE ry on Akavaan kuuluvan Tieteentekijöiden liiton (TTL) jäsenyhdistys. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa TTL:n ja sen paikallisosastojen, keskusjärjestönsä AKAVA:n, JUKO:n ja muiden Itä-Suo-men yliopistossa toimivien ay-järjestöjen kanssa. Erityisen aktiivista yhteistyö on Informaatioalan akateemisten (INA) jäsenten kanssa. Yhdistys lisää vaikuttavuuttaan kasvattamalla jäsenmääräänsä ja edustamiensa henkilöstöryhmien järjestäytymisastetta yhdistykseen.

Vuosi 2020 on yhdistyksen toiminnassa juhlavuosi, sillä silloin tulee kuluneeksi 50-vuotta siitä, kun Joensuussa perustettiin assistenttien ja tutkijoiden yhdistys, joka vuonna 2010 yhdistyi Kuopion vas-taavan yhdistyksen kanssa muodostaen nykyisen Itä-Suomen Tieteentekijät, ITTE ry:n. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys järjestää kevättalvella 2020 juhlaseminaarin ja iltajuhlan.

Edunvalvonta

Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja luottamusmiesten kautta sekä osallistumalla aktiivisesti yliopiston toiminnan kehittämiseen hallintoelimissä. Paikallistasolla pyritään turvaamaan ja parantamaan väi-töskirjatyötä tekevien nuorempien tutkijoiden, yliopisto-opettajien, tutkijatohtoreiden, yliopistotut-kijoiden, yliopistonlehtoreiden ja muiden yhdistykseemme kuuluvien etuja. Erityinen huomio kiinni-tetään lyhytaikaisessa palvelussuhteessa toimivien asemaan. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä työllistymistä myös yliopiston ulkopuolelle. Yhdistys edistää tasa-arvon toteutumista. Yhdistys vai-kuttaa siihen, että tutkimus, koulutus ja muu toiminta olisivat eettisesti vahvalla pohjalla. Apuraha-tutkijoiden ja kansainvälisten jäsenten asemaan liittyviin erityiskysymyksiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota.

Jäsenistön ja hallituksen yhteydenpito

Hallitus pitää yhteyttä jäsenistöönsä sähköpostin, jäsenkirjeiden, yhdistyksen www-kotisivujen ja Facebook-ryhmän avulla.

Jäsentoiminta

Yhdistys järjestää vuonna 2020 jäsenille tarkoitettuja koulutus- ja virkistystilaisuuksia. ITTE:n tavoit-teena on saada enemmän jäseniä mukaan osallistumaan erilaisten edunvalvonta- ja muiden tehtä-vien hoitamiseen. Hallitus päättää muusta mahdollisesta toiminnasta, mikäli jäsenet sellaista tahto-vat.

Tieteentekijöiden liitto on aktivoitunut uudenlaisten jäsenetujen tarjoamisessa esim. työllistymiseen ja uraohjautuvuuteen liittyen. Yhdistys viestii jäsenistöllensä aktiivisesti Tieteentekijöiden liiton uu-distuvasta jäsenetutarjonnasta.

Vakiintuneiden toimintamuotojen (vuosikokoukset, Wappu, terassitapahtumat, syksyn avaus, jou-luglögit) lisäksi vuoden 2020 erityispainotuksena on maaliskuuhun 2020 järjestettävät tapahtumat yhdistyksen 50-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen (esim. avoin juhlaseminaari, jäsentilaisuus, iltajuhla), joi-hin pyritään sitouttamaan yhdistyksen jäsenten lisäksi yliopiston johtoa, Tieteentekijöiden liiton joh-toa, muuta paikallista AY-toimijakenttää ja lisäksi tavoittamaan potentiaalista uutta jäsenkuntaa

 

Säännöt

Lataa ITTEn säännöt PDF:nä tästä: itte_saannot