INFOBREV 4/2020

1. Forskarförbundets kampanj: ”Varför inte tillsvidare?”

Har ni noterat Forskarförbundets kampanj ”Miksei vakituinen?” ”Why not permanent?” Läs mer på:

https://tieteentekijat.fi/mikseivakituinen/ (på finska)

https://tieteentekijat.fi/en/whynotpermanent/ (på engelska)

Kampanjen uppmärksammar visstidsanställdas position vid universiteten och frågar hur man kunde hitta lösningar på problemen i den nuvarande situationen.

 

2. Kallelse till höstmöte för Forskarföreningen vid Åbo Akademi

FfÅA:s medlemmar kallas till höstmöte torsdagen den 17.11 kl 18.00 vid restaurang Tårget, Slottsgatan 3a.

ANMÄLAN: Senast 16.11 kl. 15 till ffaasekreterare@abo.fi, meddela om specialdieter.

Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden som styrelseval, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020.

Notera dock även att vi denna gång behandlar stadgeändringen som möjliggör att föreningen kan hålla föreningsmöten på distans. En stadgeändring måste beslutas om vid två påföljande möten för att träda i kraft. Första gången detta behandlades var under vårmötet.

FfÅA ser gärna att representanter för alla fakulteter och olika forskarkategorier har en plats i styrelsen.

Om du känner någon som kunde tänkas lämplig för uppgiften eller själv vill delta, kontakta oss (ffaaordforande@abo.fi) eller kom till höstmötet! Speciellt söker vi intresserade doktorander.

 

3.Medel för föreningshistorik

FfÅA fyller 60 år 2021. Föreningen söker nu en forskare som kunde sammanställa en historik om föreningen. 4 månaders finansiering finns reserverat för arbetet för våren 2021.

Kontakta ordförande Anna Törnroos-Remes, ffaaordforande@abo.fi för detaljer.

 

Rösta på Mira Karrash i ÅA:s styrelseval

FfÅA stöder akademilektor i psykologi Mira Karrash i ÅA:s styrelseval. Det här säger Mira själv om sin kandidatur:

”Varför vill jag delta i styrelsearbetet?

Styrelsens uppgift är att ta beslut kring frågor som berör akademins strategi, verksamhet oc

 

h ekonomi, samt att se till att den operativa ledningen följer ÅAs strategi och styrelsebeslut. Strategin för 2021-2030 har som målsättning bl.a. att ÅA ska vara framtidens arbetsplats. För att uppnå detta måste man försäkra att personalen inte bara orkar med de utmaningar som ständiga förändringar medför, utan också mår bra. Som psykolog har jag insikt i hur olika organisationsstrukturer, datasystem och arbetssätt kan påverka människors välmående, kognitiva funktionsförmåga och arbetsbelastning.

Teman som jag ser som viktiga i styrelsearbetet är att:

  1. Jobba för att upprätthålla gemenskap och motverka intern splittring inom ÅA
  • mellan fakulteter och enheter
  • mellan administration och undervisning/forskning
  1. Fokus på söktrycket – ett tillräckligt högt söktryck är en förutsättning för ett framgångsrikt universitet
  • mera finskspråkiga och nordiska sökande
  1. Garantera forskningsmöjligheter för den undervisande personalen och karriärmöjligheter för alla anställda
  2. Transparens i den interna resursfördelningen
  3. Förbättra det akademiska samfundets möjligheter att påverka och få information om operativa beslut
  4. Förbättra upphandling och val av datasystem med fokus på användarvänlighet
Vem är jag? 

Jag kunde väl kallas för en nyfiken mångsysslare, har jobbat vid ÅA sedan år 2000, som assistent,

i olika undervisnings- och forskningsbefattningar, fr.o.m. 2008 som akademilektor. Kandiderar nu i kategorin forskare, lärare och övrig personal.

Har även jobbat bl.a. som censor vid studentexamensnämnden, läroboksförfattare och som privatpraktiserande neuropsykolog (vilket jag fortsättningsvis gör som bisyssla). Inom ÅA har jag deltagit i olika utvecklingsarbeten och haft många förtroendeuppgifter (fakultetsråd, ÅAs styrelse 2016-2017). Är också vice ordförande i YLL-ÅA (lektorsföreningen vid ÅA) och har representerat denna förening i ÅA:s utvärderingsgrupp i många år.

Min forskning har fokuserat på neurokognitiva aspekter av neurologiska sjukdomar (bl.a. Alzheimers sjukdom, Parkinson sjukdom). Under de senaste åren har jag blivit också intresserad av psykiska problem som ångest, depression och utmattning, och hur psykofarmaka påverkar den kognitiva funktionsförmågan och vårdprognosen. Mina publikationer finns på https://www.researchgate.net/profile/Mira_Karrasch.

Undervisning har jag alltid tyckt om och ansett att undervisningsinsatser borde värderas högre inom universitetssamfundet. Har hållit en hel del kurser, seminarier och gästföreläsningar vid ÅA och andra finska universitet, samt för stiftelser, föreningar och företag. Blev tilldelad Åbo Akademis lärarpris år 2007.”