Kannanotto: yliopistodemokratiaa on vahvistettava

Yliopistoilla on suomalaisessa yhteiskunnassa elintärkeä ja ainutlaatuinen asema sivistyksen vaalijoina ja tuottajina. Ehkä ne juuri tästä syystä ovatkin myös sangen poikkeuksellisia työpaikkoja. Yliopiston henkilöstön voi väittää kokevan aivan erityislaatuista yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista, joiden muodostamalle perustalle yliopiston koko toiminta rakentuu. Lujan perustan tärkeimpänä edellytyksenä on yliopistodemokratia: koko yliopistoyhteisön mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan ja arvoihin.

 

Viime vuosina yliopistoyhteisö on saanut huomata vaikutus- ja toimintamahdollisuuksiensa heikentyneen. Yliopiston johdolla ja päättävillä elimillä on sekä keskeinen vastuu että mahdollisuudet korjata tilanne. Yliopistodemokratian vahvistamiseksi tulisi parantaa sekä edustuksellisuutta että osallistamista. Edustuksellisuus koskee yliopiston päätöksentekoelinten jäsenten valintaa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan yhteisön hyväksi. Osallistaminen tarkoittaa, että yliopistoyhteisön jäseniä kuullaan päätöksenteossa ja yliopiston kehittämisessä.

 

Yliopistoyhteisön huolet ja kritiikki yliopistodemokratian ja yliopiston tilasta on otettava vakavasti. Helsingin yliopiston tieteentekijät ry (HYT) on ammattijärjestö, joka edustaa merkittävää osaa Helsingin yliopiston henkilöstöstä sekä apurahatutkijoista. HYT kuuluu Tieteentekijöiden liittoon, joka on myös syksyllä 2021 vedonnut yliopistoihin julkaisemalla suositukset yliopistodemokratian vahvistamiseksi. Suomen suurimpana ja vanhimpana yliopistona Helsingin yliopisto on valtakunnallisesti merkittävä toimija, joka voi omilla ratkaisuillaan näyttää esimerkkiä ja toimia muutoksen veturina.

 

HYT vaatii hallitusta tarkastelemaan demokratian tilaa ja sen kehittämismahdollisuuksia Helsingin yliopistossa. HYT pitää hyvänä, että nykyisessä hallintojohtosäännössä tiedekuntien päätäntävaltaa vahvistettiin jo vuonna 2017. Demokratiaa tukevina konkreettisina parannuksina HYT esittää, että:

  1. Tasakolmikannan periaate otetaan käyttöön kaikissa kollegiaalisissa päätöksentekoelimissä sekä päätöksiä valmistelevissa toimielimissä.
  2. Kollegio valitaan jatkossa suoralla vaalilla.

 

Lisäksi on tarkasteltava hallituksen ja yliopiston muiden päätöksentekoelinten toiminnan edellytyksiä ja avoimuutta ja etsittävä ratkaisuja, jotka vahvistavat yliopistolaisten luottamusta ja osallistumista. Yliopistoyhteisö on otettava mukaan niin koko yliopistoa kuin sen pienempiäkin yksiköitä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa yhteisöllä on aito mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksiin. Yliopistoyhteisöllä tulisi olla myös mahdollisuus tarvittaessa tehdä sellaisia aloitteita, jotka päätöksenteosta vastaavan elimen on otettava käsiteltäväkseen.

 

Helsingissä 15.12.2021

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry