Juttusarja yliopiston työtiloista (3/3)

Juttusarjan kolmas osa on julkaistu HYTin jäsenlehdessä 4/2018.

Teksti: Laura Kortesoja & Tapani Kaakkuriniemi

Jutun kuva on Helsingin yliopiston
mediapankista. Kuvaaja: Veikko Somerpuro

Kolmiosaisessa juttusarjassa kuullaan puheenvuoroja eri näkökulmista yliopiston tilankäyttöön liittyen. Juttusarjan viimeisessä osassa kuullaan anonyymi käyttäjäkokemus yliopiston työtiloista yliopistonlehtorin näkökulmasta.

Yliopistonlehtorin työ koostuu opetuk­sesta ja tutkimuksesta, mutta työhön sisältyy myös jonkin verran hallinto­asioita. Haastattelemamme yliopiston­lehtori työskentelee pääosin työpöytän­sä ääressä, joskin toisinaan myös jonkin verran labo­ratoriossa. Lisäksi yliopistonlehtorin työhön on hel­posti sovitettavissa etätyö, joten myös kotona tulee tehtyä silloin tällöin töitä.

Haastateltavamme työtila sijaitsee huoneessa, jossa työskentelee hänen lisäkseen 3 henkilöä. Huone on suunniteltu alun perin neljälle. Jokaisella on oma työpöytä ja noin kymmenen hyllymetriä tilaa omil­le tavaroille. Muutto on tapahtunut hiljattain ja haas­tateltavamme kertoo työskennelleensä tätä ennen 20 vuoden ajan yhden hengen työhuoneessa. Aikaisem­paan nähden kyseessä on ollut siis iso muutos, joka on vaatinut totuttelemista, vaikkei kyse olekaan var­sinaiseen avokonttoriin muuttamisesta.

Haastateltavamme kertoo työskennelleensä tätä ennen 20 vuoden ajan yhden hengen työhuoneessa. Aikaisempaan nähden kyseessä on ollut siis iso muutos, joka on vaatinut totuttelemista, vaikkei kyse olekaan varsinaiseen avokonttoriin muuttamisesta.

 

 

Työrauha

Haastateltavan mukaan työrauha on tällä hetkel­lä melko hyvä, koska huoneessa työskentelevät ovat vain harvoin paikalla samaan aikaan. Lisäksi yhdel­lä samassa huoneessa työskentelevällä on työpiste muuallakin. Vastamelukuulokkeille ei ole ollut tar­vetta, vaikka ne kuuluvat huoneen varusteluun. Huo­neen kesken ollaan sovittu, että puhelimeen saa vas­tata ja käydä lyhyet puhelinkeskustelut huoneessa, mutta pidempiin puhelinpalavereihin täytyy varata toinen tila.

Yksityisyys

Työtiloissa yksityisyyteen vaikuttavat niin akustiset kuin visuaalisetkin elementit. Koska huoneessa on sovittu, että lyhyet puhelinkeskustelut voi hoitaa työ­huoneessa riippumatta muiden läsnäolosta, hoituu omien asioiden hoitaminen työtilassa vaivattomas­ti (esimerkiksi jos lapsi soittaa ja kysyy jotakin ko­tiasiaa). Haastateltavan huoneessa on myös sermit, jotka rajaavat tilan visuaalisesti sekä hyllyjä ja vaate­kaappi, joissa voi säilyttää omia tavaroita.

Kommunikointi työhuoneessa

Yleisesti voisi ajatella, että samassa tilassa oleminen suosii työasioiden kertomista työtovereille, kun ei tarvitse lähettää sähköpostia, soittaa tai käydä toises­sa huoneessa kertomassa asiaansa. Kuitenkin melua, myös puhetta, pidetään usein välttämättömänä pa­hana siirryttäessä monitiloihin. Haastateltavan työ­tila on ollut kuitenkin hiljainen johtuen siitä, että ai­nakin toistaiseksi ei kovin usein kaikki ole yhtä aikaa paikalla. Lisäksi huoneessa työskentelevät ovat työs­kentelytavoiltaan melko hiljaista väkeä. Haastatelta­van mukaan enemmän häiritseekin melu, joka kuu­luu ulkopuolelta vilkasliikenteiseltä kadulta, jolla lii­kennöi myös paljon hälytysajoneuvoja sireenit soi­den.

Viihtyisyys

Terveelliset, turvalliset ja toimivat työtilat nostavat mielen virettä ja työn tuottavuutta. Kysyimme min­kälaisen koulu- tai yliopistoarvosanan haastateltava antaa omalle työtilalleen. Haastateltavan työtilassa työpöytä ja tuolit ovat uusia ja säädettäviä, eikä niis­sä ole moittimista. Kirjahyllytilaa kaivattaisiin kui­tenkin lisää. Arvosana: 9. •