1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät ry ja kotipaikka Helsinki.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Suomen ammattikorkeakouluissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, opetusta ja koulutusta, sekä muuta kyseisillä työpaikoilla säännöllisesti teetettävää työtä harjoittavien, apurahatutkijoiden sekä muiden tieteentekijöiksi luettavien jäsenten etua.

Toiminnan tarkoituksena on myös toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä sekä edesauttaa jäsenistön ammatillisten, koulutuksellisten, yhteiskunnallisten, oikeudellisten, taloudellisten yms. yleisten etujen toteutumista. Lisäksi yhdistys edistää jäsentensä ammatillista edunvalvontaa sekä työhön liittyvien oikeuksien ja etujen valvontaa. Yhdistys pyrkii myös edistämään jäsenistönsä tieteellisiä ja opetuksellisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä toimii jäsentensä työelämän ehtojen ja tutkimustoiminnan kehittämiseksi.

Yhdistys voi järjestää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia, kursseja, esitelmätilaisuuksia, tiedotustilaisuuksia ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja sekä tehdä esityksiä ja harjoittaa valistus- ja suhdetoimintaa.

 

3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymä ja sääntöjen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksellä voi olla myös eläkeläisjäseniä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4§ JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäseniltä jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksutavan päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on jäsenten palkoista perittävä %- perusteinen maksu tai yksikkömaksu. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen palkkatyössä olevalle jäsenelle, eläkeläisjäsenelle ja suomalaisen palkkatyön ulkopuolella olevalle jäsenelle (esimerkiksi apurahatutkijat, perhevapaalla olevat, varusmies- tai siviilipalvelua suorittavat, työttömät tai muusta syystä palkattomalla virkavapaalla tai toimivapaalla olevat).

 

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle, pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli kuuden (6) kuukauden ajalta, jäsen voidaan erottaa. Jos jäsen on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai jos jäsen onmenettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, yhdistyksen hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Jos jäsen aiotaan erottaa muusta syystä kuin kokouksessa suullisesti antaa selityksensä asiassa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisperuste.

 

6§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa voittoa tavoittelematonta monistus- ja julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia.

 

7§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

 

8§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Hallitus nimittää ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen toiminnasta, taloudesta ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii kokousten järjestämisestä.

Hallituksen tehtävänä on

 1. asettaa avukseen tarvittavat toimikunnat ja työryhmät
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 4. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen varoja
 6. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 7. kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
 8. päättää yhdistyksen edustuksista eri työryhmissä, hallituksissa ja neuvottelukunnissa
 9. ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Eläkeläisjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla kokouksesta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

11§ VARSINAISET KOKOUKSET

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

Syyskokouksessakäsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. valitaan yhdistyksen edustajat ja heille tarpeellinen määrä varaedustajia muihin kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§ PÄÄTÖKSET JA VAALIT

Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys toteutetaan avoimesti äänestäen, ellei vähintään kaksi kokouksessa läsnä olevista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksessa ensi kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle, jos jäsen toisen kannattamana niin vaatii, jollei sanottua asiaa julisteta kiireelliseksi 3/4 äänten enemmistöllä.

 

13§ SIDOSJÄRJESTÖT

Liittymisestä ja eroamisesta yhdistysten yhdessä muodostamaan liittoon (Tieteentekijöiden liitto) päättää yhdistyksen kokous ja asia on mainittava kokouskutsussa.

 

14§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi seuraavista: puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdessä ja yhdistyksen purkamisesta kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätös on tehtävä kummassakin tapauksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu taikka lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla näiden sääntöjen 2§:ssa mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.