Voimassaolevat säännöt: 29.08.2022 12:54:53
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston tieteentekijät OUTI ry. Sen kotipaikka on Oulu.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä, huolehtia jäsenistön ammatillisesta edunvalvonnasta ja sen työhön liittyvistä oikeuksista ja eduista. Se pyrkii myös edistämään jäsenistönsä tieteellisiä ja opetuksellisia sekä yhteiskunnallisia valmiuksia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölleen kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja koulutusta, kursseja, tiedotustilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita samantapaisia ammatillisia ja virkistäytymis-tilaisuuksia, ja pitää yhteyttä työnantajapuoleen, muihin järjestöihin ja yhdistyksiin ja viranomaisiin. Lisäksi yhdistys voi pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin sekä liittyä jäseneksi valtakunnallisiin vastaavia tarkoitusperiä ajaviin yhdistyksiin tai liittoihin.
Yhdistys voi antaa lausuntoja, tehdä selvityksiä ja aloitteita sekä harjoittaa valistustoimintaa ja muuta samantapaista yhdistyksen tarkoituksia palvelevaa toimintaa.
3 § JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa hakemuksesta Oulun yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa opetus-, tutkimus- tai muussa vastaavassa tehtävässä toimiva tai muuten vastaavaa tieteellistä työtä tekevä, akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö.
Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa Oulun yliopiston opiskelija, jonka tarkoituksena on suuntautua yliopisto- tai tieteelliselle uralle. Opiskelijajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö vähintään vuoden jäsenmaksujensa maksamisen tai toimillaan vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusperän toteuttamista.
4 § JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erilainen palkkatyössä olevalle ja apurahaa nauttivalle varsinaiselle jäsenelle ja opiskelijajäsenelle. Jäsenmaksu voidaan alentaa työttömyyden, perhevapaan tai vastaavan syyn perusteella. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
avustuksia ja testamenttilahjoituksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta.
5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päättävä elin on sen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitus voi ottaa harkintansa mukaan toimihenkilöitä ja maksaa heille palkkaa tai palkkiota sen mukaan, kuin talousarviossa tähän tarkoitukseen on osoitettu varoja.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
6 § VARSINAISET KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN
Varsinaisia kokouksia ovat vuosi- ja syyskokous. Tarvittaessa yhdistyksen hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii, ilmoitettua asiaa varten.
Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla.
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään myös ne asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat ilmoittaneet kirjallisesti hallitukselle vähintään viisi päivää ennen kokousta.
7 § VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksessa, joka pidetään huhti-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
 1. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 2. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaustilivelvollisille tai päätetään niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta.
 4. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8 § SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 2. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja siinä yhteydessäpäätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta.
 3. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 4. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 5. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 6. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heille tarpeellinen määrävaramiehiä muihin kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus.
 7. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen hallinnosta
ja toiminnasta yhdistyksen kokouksessa päätettyjen suuntaviivojen mukaisesti.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 5-9 muuta jäsentä ja 0-8 varajäsentä. Hallituksen kokoonpanossa tulee tavoitella mahdollisimman laajaa yliopiston tieteenalojen edustusta.
Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä hallituksen jäsentä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Hallituksen kokouksessa jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaalissa, jossa tasatuloksen ratkaisee arpa.
Hallitus voi kokoontua tarvittaessa myös sähköisesti tai sähköpostikokoukseen tai muuhun vastaavaan etäkokoukseen.

10 § TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajalle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja hänen on jätettävä vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttaminen voidaan tehdä yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jos esitystä kannattaa 3/4 annetuista äänistä tai kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jos esitystä kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin sääntöjen
muuttamisessa. Yhdistyksen varat luovutetaan käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen. Tavasta määrää purkamisesta päättävä kokous.