OUTI ry:n kannanotto koskien Oulun yliopiston rehtorin valintaprosessia

Oheinen kannanotto on lähetetty Oulun yliopiston hallitukselle 5.4.2024.

Rehtorin valinnassa tarvitaan yliopistoyhteisön osallisuutta ja läpinäkyvyyttä

Nykyisen Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen toimikausi on päättymässä vuoden 2024 lopussa. Lain mukaan yliopiston hallituksella on oikeus päättää rehtorin valintatavasta sekä suorittaa nimeäminen. Yliopiston hallitus käynnistänee rehtorin valintaprosessin kevään aikana ja valinta suoritettanee syksyyn mennessä. Saadaksemme yliopistoomme mahdollisimman hyvän yliopistoyhteisön tukea nauttivan rehtorin on valintamenettelystä päätettäessä syytä pohtia sen läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta. Tällä kannanotolla kannustamme yliopiston hallitusta osallistamaan henkilökuntaa ja opiskelijoita valintaprosessissa sekä tekemään siitä läpinäkyvän, jotta koko yliopistoyhteisö Oulussa voi seisoa tulevan rehtorin takana.  

Rehtorin vastuut ovat Oulun yliopistossa suuret. Hän toimii hallituksen kokousten esittelijänä, tekee hallitukselle esitykset vararehtoreista ja dekaaneista, johtaa yliopiston operatiivista toimintaa ja toimeenpanee hallituksen asettamia tehtäviä. Yliopiston keskeisimmissä tehtävissä, tutkimukseen pohjautuvassa koulutuksessa, tieteentekemisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa menestyminen vaatii onnistumista rehtorin valinnassa. Opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä ja henkilöstön työkuormitus ovat kasvamassa kestämättömälle tasolle, ja tähän on yliopiston ylimmän johdon pystyttävä reagoimaan. Yliopiston sisäisen toiminnan lisäksi yliopisto on merkittävä paikallinen toimija kaupungissa ja kuten viime vuosina olemme nähneet esimerkiksi yliopiston tilaratkaisujen suhteen, yliopiston toimilla on laajoja vaikutuksia koko Oulun alueeseen. Nykyisen lainsäädännön ja johtosäännön puitteissa yliopiston rehtori on täten erittäin tärkeä toimija koko yliopiston ja alueen kannalta. On koko yliopistoyhteisön etu, että saamme mahdollisimman hyvän rehtorin hoitamaan yhteisiä asioitamme vuoden 2025 alusta eteenpäin. 

Yliopiston hallituksella on vapaat kädet määritellä prosessi, jolla yliopiston rehtori valitaan. Viime aikoina useat eri yliopistot Suomessa ovat valinneet uuden rehtorin ja prosessit ovat usein olleet näkyviä ja hakijoita on saatu suuri määrä. Uskomme, että myös meidän yliopistossamme tärkeä osa valintaa on saada julkisella näkyvyydellä suuri määrä hyviä hakijoita. Rehtorin ollessa kiinteä osa yliopiston sisäistä toimintaa on tärkeää, että myös henkilökunta pääsee osallistumaan valintaprosessiin esimerkiksi mahdollistamalla kärkiehdokkaiden haastattelujen seuraaminen ja osallistamalla kolmikantaista kollegiota valintaprosessiin. Esimerkiksi Helsingin yliopiston rehtorivalinnassa yliopistokollegio haastatteli kärkihakijat. Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa yliopistoyhteisölle järjestettiin kärkiehdokkaiden kuulemistilaisuudet ja valintaprosessit keräsivät suurta huomiota opiskelijoilta ja henkilökunnalta. Näin yliopistolaiset pääsevät jo ennen valintaa tutustumaan ehdokkaisiin ja voivat siten helpommin asettua tukemaan hallituksen päätöstä rehtorin valinnassa. Osallistava prosessi lisää luottamusta hallituksen, yliopistoyhteisön ja rehtorin välillä, mikä on kaikkien etu. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta osallistamisesta voidaan pitää kollegion prosessia uusien hallituksen jäsenten valintaan, jossa yliopistoyhteisö pääsi esittämään ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Tällainen demokratiaa hyödyntävä lähestymistapa lisää yliopistomme sisäistä luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Osallisuuden ja läpinäkyvyyden takaamalla saamme parhaan mahdollisen rehtorin hoitamaan yhteisiä asioitamme. 

Oulussa, 5.4.2024 

Kunnioittavasti, 

Oulun yliopiston tieteentekijät OUTI ry.