OYA:n Oulun yliopiston kampusvisiolausunto

Oulun yliopiston visiotyöryhmä on pyytänyt lausuntoja kampusvisioon yliopistoyhteisön jäseniltä ja ryhmiltä. Kyselyyn voi vielä vastata 26.6.2022 asti: https://patio.oulu.fi/fi/uutiset/viela-ehdit-vaikuttaa-kampusvisioon . Kannustamme kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä vastaamaan kyselyyn ja täydentämään omia ajatuksiaan, edes lyhyesti.

Tässä yhdistyksemme vastaukset kampusvisioon

Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä yliopistomme yhteisöllisyyden kannalta?  

Mielestämme avoimuus ja yhteisövetoisuus on elintärkeää. Yliopiston tulee paremmin huomioida yliopistoyhteisön jäsenet aloitteellisina ja arvokkaina toimijoina. Valmistelun, päätöksenteon ja perustelujen tulee olla mahdollisimman avoimia. 

Tärkeää olisi pyrkiä kollegiaalisesti parhaaseen lopputulokseen argumentoinnin ja debatin kautta, kuten tiedekin toimii. Tätä tulisi tukea vallan ja vastuun jaolla yliopiston edustuksellisiin toimielimiin johtosäännössä. Päätöksiä tekevien johtajien tulisi myös omissa päätöksissään huomioida paremmin yhteisön kantoja ja vähintäänkin perustella ja avata päätöksensä yhteisölle. 

Yliopiston inhimillisyyttä, kasvollisuutta ja välitöntä vuorovaikutusta tulisi vahvistaa. Esimerkiksi palveluorganisaatioiden ja tiedekuntien tekemän arvokkaan työn merkitys heikkenee ja yhteisöllisyys kapenee, jos työtä tehdään vain etänä sähköpostin ja pahimmillaan vain geneerisen sähköpostin välityksellä. Ihmisten välinen viestintä kasvotusten mahdollistaa tehokkaan ja inhimillisen keskustelun ja asioiden selvittämisen.

Suomen ja englannin kielen rinnakkainen käyttö on tärkeää. Kielten rinnakkainen käyttö edesauttaa sitä, ettei kukaan yliopistoyhteisön jäsenistä jää vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Yliopistoyhteisön monikielisyyttä tulee vaalia. 

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yliopistoyhteisö on merkittävä vetovoimatekijä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sujuva arki

Mitkä asiat ovat maailmanluokan yliopistossa tärkeitä sujuvan arjen kannalta?  

Yliopistojen sujuvan arjen kannalta tärkeää on aika. Aikaa perehtyä, aikaa keskustella ja aikaa pohtia. Aikaa varten tarvitaan paitsi resursseja ja jatkuvuutta, myös selkeää tehtävänjakoa ja vähemmän silpputyötä.  Myös lausunto- ym. pyynnöt on tehtävä riittävällä varoajalla. Sähköisten järjestelmien tulee olla tarpeenmukaisia ja toimivia. Tekniset ongelmat uusien ja vanhojen järjestelmien, salitekniikan ja muun tietotekniikan parissa ovat nykyisellään jatkuvia ja kuormittavat työntekijöitä ja opiskelijoita.  

Millä tavoilla yliopisto edistäisi kestävää kehitystä? 

Kuuntelemalla tutkijoita ja toimijoita, jotka tietävät mikä on merkittävää. Toimintamalleissa ja rakenteissa pitäisi miettiä aitoja toimia, joilla kestävää kehitystä voidaan tukea vaikuttavasti. Rahanjaon tulee edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja kestäviä valintoja tulee tukea. 

Kouluttamalla kestävän kehityksen osaajia tarjoamalla aiheeseen liittyvää, korkeatasoista ja monitieteistä opetusta. 

Nostamalla kestävän kehityksen teemoihin kytkeytyvää tutkimusta esiin yliopiston viestinnässä. 

Tukemalla matkustamista maata pitkin lentämisen sijasta, varsinkin kotimaassa. Oulun yliopiston kokoisen toimijan päätös priorisoida vaikkapa Oulu-Helsinkivälin matkustamista junalla olisi oikeasti merkittävä teko, joka voisi näkyä muun muassa kyseisen rataverkon kehittämisenä.  

Muuttamalla parkkipaikat maksullisiksi. Tarjoamalla henkilökunnalle bussietu ja pyöräetu 

Tarjoamalla kestävästi tuotettua kasvisruokaa ravintoloissa, kahviloissa, kokouksissa ja tapahtumissa. 

Tilat

Mitkä ovat tulevaisuuden maailmanluokan yliopiston tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa kaikkein tärkeimpiä huomioon otettavia asioita?  

Maailmanluokan yliopiston tilojen pitää soveltua maailmanluokan tieteentekoon ja koulutukseen. Näihin asioihin paras tieto on tekijöillä itsellään, joten yliopistolaisille tulee antaa aitoa sanavaltaa ratkaisuihin. Yleisesti tilojen riittävyys, tarkoituksenmukaisuus, ajanmukaisuus, ympäristöystävällisyys sekä hiljaiset, omat työpisteet ovat useimmille elinehtoja, jotta tilat palvelevat tieteentekoa, ohjausta, opetusta ja yhteisöllisyyttä. Tieteenaloilla, ryhmillä ja muilla yksiköillä on myös omia tarpeita, jotka tulisi huomioida. Yliopistoyhteisöön ei sovi ”one size fits all” -rakenne. 

Kerro toimivia esimerkkejä muista tilaratkaisuista / kampuksista Suomesta ja maailmalta. Oletko käynyt esim. vaihdossa tai vieraillut / työskennellyt muualla? 

Useissa ulkomaisissa yliopistoissa toteutetaan edelleen toimivaa mallia, jossa tilat ovat monitoimisia ja tieteentekoon, ohjaukseen ja opetukseen soveltuvia. Työhuoneissa on työrauha, tilaa kirjallisuudelle ja ne soveltuvat ohjaukseen ja palaverointiin.

Avokonttorit tai niistä kiertoilmauksena käytetyt ”monitilatoimistot” on myös ulkomailla todettu hälyisiksi, tieteentekoon, ohjaukseen ja opetukseen soveltumattomiksi ja jopa työhyvinvointia ja terveyttä haittaaviksi. Monissa menestyneissä yliopistoissa sovelletaan edelleen mallia, jossa mm. professoreilla on omat työhuoneet (joita käytetään paljon myös ohjaukseen ja palaverointiin), senioritutkijoilla on 1–3 hengen huoneita ja nuoremmilla tutkijoilla useampien, jopa 6 hengen huoneita. 

Huolet ja toiveet

Huolestuttaako sinua jokin asia, yliopistomme tulevaisuuden vision ja tilojen suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta? 

Yliopistojen tärkeä voimavara on yhteisöllisyys, jota tilojen tulisi palvella ja edistää. Nykynäkymä, jossa siirretään tai kannustetaan entistä enemmän etätyöhön ja –opiskeluun, sisältää paljon riskejä. Jos yhteisössä ei ole tilaisuutta spontaaneihin ja suunniteltuihin kohtaamisiin, tiede ja koulutus saattavat jähmettyä. Etäyhteydet eivät voi korvata vuorovaikutusta kasvotusten. 

Etä- ja hybridiopetuksella on paikkansa, mutta ne eivät sovellu kaikkeen. Etäopetuksen vaikutuksia opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiin ei riittävästi tunneta ja niiltä osin kuin tuloksia on saatu, ne kuulostavat varsin hälyttäviltä. Koronan aiheuttaman pitkän etäopetusajan jälkeen useat opiskelijat ovat joutuneet aidosti harjoittelemaan kasvokkaisen kanssakäymisen perusasioita paljon enemmän kuin ennen. Etä- ja etenkin hybridiopetus vie myös paljon valmisteluaikaa ja henkisiä resursseja, jotka ovat pois oppimisesta. Käytettyjen opetusmenetelmien ja -alustojen tulee muutenkin perustua pedagogiseen ja tieteelliseen tarpeeseen eikä otaksuttuihin kulusäästöihin. 

Mitä erityisesti toivot, kun suunnitellaan ja toteutetaan yliopistomme visiota ja tiloja tulevaisuudessa? 

Toivomme aitoa päätösvaltaa yliopistolaisille, kun visioiden toteutuksesta päätetään, koska vain sillä voi yliopistoyhteisön aidosti sitouttaa toteutukseen. Hyväkään hanke ei tuota tulosta, jos yhteisö ei ole sen takana.