Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan ja Lahden Tieteentekijät ry, lyhenne LaTKA ja kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, Suomen Akatemiassa, tutkimuslaitoksissa ja tutkimusorganisaatioissa, tutkimus-, opetus-, suunnittelu- ja tiedonhallintatyötä sekä muuta kyseisillä työpaikoilla säännöllisesti teetettävää työtä harjoittavien, apurahatutkijoiden sekä muiden tieteentekijöiksi luettavien jäsenten etua.
Toiminnan tarkoituksena on myös toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä sekä edesauttaa jäsenistön ammatillisten, koulutuksellisten, yhteiskunnallisten, oikeudellisten taloudellisten yms. yleisten etujen toteutumista. Lisäksi yhdistys huolehtii jäsentensä, ammatillisesta edunvalvonnasta sekä työhön liittyvien oikeuksien ja etujen valvonnasta. Yhdistys pyrkii myös edistämään/parantamaan jäsenistönsä tieteellisiä ja opetuksellisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä toimii jäsentensä työelämän ehtojen ja tutkimustoiminnan kehittämiseksi.
Yhdistys järjestää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia, kursseja, esitelmätilaisuuksia, tiedotustilaisuuksia ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja, sekä  tekee esityksiä ja harjoittaa valistus- ja suhdetoimintaa.

3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä sääntöjen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksellä voi olla myös kunnia- opiskelija- ja eläkeläisjäseniä.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle, pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäseniltä jäsenmaksun, jonka suuruuden ja maksutavan yhdistyksen syyskokous määrää. Yhdistyksen jäsenmaksu muodostuu kahdesta osasta;  Liittomaksusta, jonka jäsen yhdistys on ja yhdistysmaksusta, joka on yhdistykselle jäävä osuus jäsenmaksusta. Jäsenmaksu voi olla erilainen palkkatyössä olevalle, opiskelijajäsenelle ja eläkeläisjäsenelle. Varsinainen jäsen maksaa sekä liittomaksun että yhdistysmaksun.
Yhdistyksen hallitus voi anomuksesta vapauttaa vuodeksi kerrallaan jäsenen osittain jäsenmaksun suorittamisesta, jos tämän taloudellinen tilanne on olennaisesti heikentynyt esimerkiksi apurahatutkijana, sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen, opintovapaan, äitiys-,isyys- tai perhevapaan tai muun vastaavan syyn takia. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun  sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien, jona on liittynyt jäseneksi, sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän on eronnut tai hänet on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä.
Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä sekä päättävien ja hallintoelinten päätöksiä.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle, pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta  yli kuuden (6) kuukauden ajalta jäsen voidaan erottaa. Jos jäsen on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä yhdistyksen hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Jos jäsen aiotaan erottaa muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi, jäsenelle on varattava tilaisuus kirjallisesti tai hallituksen kokouksessa suullisesti antaa selityksensä asiassa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisperuste.

6§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa voittoa tavoittelematonta monistus- ja julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia.

7§ TILIKAUSI

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpaatos ja vuosikertomus on esitettävä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen maaliskuun loppua. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajien on annettava lausuntonsa kahden viikon kuluessa.

8§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–8 varajäsentä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä  rahastonhoitaja. Hallitus nimittää ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen toiminnasta, taloudesta ja yhdistyksen kokousten tekemien paatosten toimeenpanosta, valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii kokousten järjestämisestä sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
Hallituksen tehtävänä on
1. asettaa avukseen tarvittavat toimikunnat ja työryhmät
2. kutsua koolle yhdistyksen kokousten ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
3. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
4. hoitaa yhdistyksen varoja
5. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
6. kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
7. päättää yhdistyksen edustuksista eri työryhmissä, hallituksissa ja neuvottelukunnissa
8. ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kaksi jäsentä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kutsu hallituksen kokoukseen tulee toimittaa vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa kutsu tulee toimittaa vähintään yhtä päivää ennen kokousta. Hallitus voi kokoontua tarvittaessa myös sähköisesti tai sähköpostikokoukseen tai muuhun vastaavaan etäkokoukseen.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Opiskelijajäsenellä, eläkeläisjäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 

1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille velvollisille.

3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 

1.Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma , tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.
3. Valitaan yksi tai kaksitoiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
4. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heille tarpeellinen määrä varamiehiä muihin kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus..
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Päätökset ja vaalit

Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä avoimesti äänestäen, ellei kukaan kokouksessa läsnä olevista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, joka on saanut yksinkertaisen äänienemmistön.
Yhdistyksen kokouksessa ensi kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle, jos jäsen toisen kannattamana niin vaatii, jollei sanottua asiaa julisteta kiireelliseksi ¾ äänten enemmistöllä.

13§ SIDOSJÄRJESTÖT

Liittymisestä ja eroamisesta yhdistysten yhdessä muodostamaan liittoon (Tieteentekijöiden liitto) päättää yhdistyksen kokous ja asia on mainittava kokouskutsussa.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöstä näiden saantojen muuttamisesta tai niihin tehtävästä lisäyksestä taikka yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta paatos tulisi voimaan, kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään  5/6 kaikista annetuista äänistä tai kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden viikon väliajoin, kumpaisessakin vähintään ¾ kaikista annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu taikka lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla näiden saantojen 2§:saa mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.