Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjelma
2019–2023

Tieteentekijöiden syysliittokokous 1.12.2018 hyväksyi liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittisen ohjelman vuosille 2019-2023. Ohjelma määrittelee Tieteentekijöiden kannat korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan näiden viiden vuoden aikana.

Seuraavassa ohjelman pääkohdat:

I Tutkimukseen on saatava vakautta

1. Tutkimusrahoituksen pirstaleisuutta on vähennettävä. Yliopistojen rahoitusmalliin on lisättävä uusi vakauttavan rahoituksen elementti, joka turvaa pitkäjänteisen tutkimustyön.

2. Tutkimus- ja opetushenkilökunnalle on saatava opetuksesta ja hallintotyöstä vapaita periodeja, jolloin voi keskittyä tutkimiseen. Yliopistoihin tulee julistaa luovan työn rauha.

3. Yliopistoilla tulee olla nykyistä selkeämpi vastuu tohtorikoulutuksen kokonaisuudesta, uraohjauksesta sekä työelämävalmiuksista.

II Korkeakouluopetus muutoksessa

4. Mahdollisuudet tutkimustyöhön myös opetustehtävissä on turvattava.

5. Korkeakouluopetuksen käsite on määriteltävä valtakunnallisesti uudelleen sisältämään kaikki erilaiset opetusmuodot.

6. Jatkuvan oppimisen tehtävä edellyttää lisää resursseja korkeakouluille.

7. Henkilöstölle on taattava mahdollisuus pedagogisiin opintoihin ja täydennyskoulutukseen ammattitaidon kehittymisen tueksi.

III Laadukkaat hallinto- ja tukipalvelut on turvattava

8. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten asiantuntija- ja hallintohenkilöstöstä ei ole enää varaa yhtään säästää

9. Asiantuntijahenkilöstölle tulee taata mahdollisuus etätyöhön, ja työaikapankkeja tulee ottaa käyttöön.

IV Apurahatutkijoiden asemaa on parannettava

10. Laaditaan kansallinen toimintaohjelma apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi.

11. Työvoimahallinnon ohjeistusta akateemisten työttömyyspalveluiden osalta on selkeytettävä ja apurahalla työskentelevien sosiaaliturvaa on parannettava.

12. Apurahatutkijoille on järjestettävä työterveyshuolto osana yliopistojen tarjoamaa työterveyshuoltoa tai tulevan sote-ratkaisun mukaisesti maakuntien toimesta.

13. Verottoman apurahan määrä nostetaan 30.000 euroon.

14. Yleisen tutkijaeläkejärjestelmän valmisteleminen aloitetaan vuonna 2019.

V Korkeakoulut ja tutkimusympäristöt hyviksi työpaikoiksi

15. Työsopimuslakia on täsmennettävä. Määräaikaisen työsopimuksen peruste on kaikissa tapauksissa merkittävä selkeästi työsopimukseen.

16. Seurataan valtakunnallisella tasolla ja vertailukelpoisella aineistolla korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti.

VI Suomalainen korkeakouluyhteisö on kansainvälinen

17. Luodaan valtakunnallinen ohjelma, jolla taataan kansainvälisten tutkijoiden laaja-alaiset kontaktit suomalaiseen työelämään.

18. Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuuksia tulee selkeyttää: ulkomailla työskentelyä tulisi aina pitää hyväksyttävänä syynä Suomen työmarkkinoilta poissaolemiseen.

VII Avointa tiedettä reilusti

19. Avoimen tieteen periaatteita tulee kehittää yhteistoiminnassa tutkijoiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, rahoittajien sekä julkaisijoiden kesken.

20. Avoimen tieteen edistämisessä on huolehdittava, että uudet vaatimukset ja periaatteet eivät aseta tutkijoita eriarvoiseen asemaan tutkimusrahoituksesta tai tieteenalasta johtuen.

 

Tieteentekijöiden liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjelma 2019-2023