Arvodesrekommendationer 2021

Forskarförbundets arvodesrekommendationer gäller kortfristiga arbeten som inte är relaterade till forskarens befattning eller tjänst.

Forskarens uppehälle består av många olika inkomstkällor. Förutom löneinkomster, stipendier eller annan ekonomisk ersättning kan forskare ha ytterligare inkomster från undervisning, skribentarvoden och offentliga framträdanden. För många forskare har övriga inkomster utöver lön avsevärd betydelse för totalinkomsten.

Arvoden är något som förhandlas fram. Rekommendationerna på webbplatsen hjälper dig fastställa arvodesbegäran. Det lönar sig inte att sälja sitt kunnande till ett alltför lågt pris eller utan arvode: att begära ett ordentligt arvode främjar även andra extraknäckares och frilansares ställning.

Utgångspunkten för arvodesrekommendationerna är att då forskaren – även en yngre forskare – skriver, uppträder offentligt och producerar information är hen alltid en expert inom sin bransch.

Vem som beställer presentationen, texten eller annat expertarbete är också en avgörande faktor. Speciellt universitet och många läroanstalter har på förhand fastställda arvoden som inte kan avtalas om personligen. Dessutom varierar betalningsförmågan mellan beställare. Små byaföreningar kan inte faktureras på samma sätt som till exempel internationella storföretag eller fackförbund.

Utbildare och de som håller föredrag bör få resekostnadsersättning och dagtraktamente i enlighet med statens normala praxis för dagtraktamente. De omfattas även av avbeställningsskydd.

Liksom arvoden är forskarnas upphovsrätt en aktuell fråga. Upphovsrätten kan gälla texter, uppträdanden eller citering av en text. Frågor om upphovsrätten tas upp bl.a. då det handlar om nätundervisning, inspelning av föreläsningar och återanvändning av dessa.

Skribentarvoden

Minimiarvodet för en begärd artikel i en fackbok, dagstidning eller en text av motsvarande karaktär vars ämne, längd, deadline och andra liknande uppgifter noga har ställts upp är 192,70 euro per sida, dock minst 791 euro för en text.

Om arvodet bestäms enligt textens längd ska arvodet vara minst 145,80 euro per sida.

Med sida avses här ca 1 800 tecken eller ca 28–30 rader text.

Beställda undersökningar och utredningar

Det är bäst om undersökningar och utredningar som görs på beställning betalas med månadslön. En rimlig lön för expertarbete är från 3 500 euro och uppåt.

Om arbetet utförs efter timdebitering kan grundarvodet per timme räknas ut genom att dividera månadslönen med 100. Arvodet ska dock vara minst 43,80 € per timme.

Författararvode

Författararvodet knyts vanligtvis till den försäljningsintäkt exklusive moms som förläggaren får och författaren får alltså en på förhand bestämd procentandel av dessa intäkter. Se Finlands facklitterära författare rf:s rekommendation för mer information.

Är du redan medlem i Finlands facklitterära författare rf? Medlemskriterierna är en eller flera publicerade fackböcker, läroböcker eller på annat sätt publicerat fackverk vars omfattning är cirka 200 tryckta sidor. Medlemsavgiften är 81 euro per år och till medlemsförmånerna hör bl.a. hjälp i frågor om förläggaravtal och copyright samt utbildning, evenemang och medlemsträffar som stöder fackskrivandet. Finlands facklitterära författare rf erbjuder även stipendier.

Presentationsarvoden

Om presentationsarvodet inte har bekräftats på förhand kan arvodesbegäran baseras på följande kriterier:

Presentationens längd och tiden som förberedelserna kräver påverkar arvodet. Nedan har tillämpats de koefficienter som Akava använder.

Presentation/timmar om samma ämne 1 2 3
Förberedelsekoefficient/timmar 5 4 3
Timmar som ersätts med grundarvode per timme 5 8 9

Arvodet kan höjas t. ex.

  • om presentationens material publiceras på beställarens webbplats
  • om presentationens språk är något annat än det egna modersmålet

Grundarvode per timme kan räknas ut genom att dividera månadslönen med 100. Arvodet ska dock vara minst 43,80 € per timme.

För deltagande i en paneldiskussion kan man begära 150–250 €, beroende på deltagar- och arbetsmängden.

Exempel:
Du ombeds hålla en timmes (eller en halvtimmes) presentation på ett seminarium arrangerat av en organisation eller ett företag. Det tar dig fem timmar att förbereda presentationen. Räkna då först ut ditt grundarvode per timme (månadslönen dividerat med hundra). Arvodet är i det här fallet fem gånger timarvodet. 

Om du jobbar på stipendium eller har oregelbundna inkomster kan arvodet i det här fallet vara 5 x 43,80 € = 219 €.

Om materialet publiceras på beställarens webbplats ska du lägga till 10 % på arvodesbegäran. Om du håller presentationen på ett annat språk än ditt modersmål ska du lägga till 10 % på arvodesbegäran.

Uppträdande i radio och tv

Utgångspunkten för arvode vid uppträdande i radio och tv är de ersättningar som definieras i Yhtyneet-avtalet. Yhtyneet-avtalet gäller arvoden och arbetsvillkor och har undertecknats bl.a. av Rundradion Ab och Finlands facklitterära författare rf. I avtalet definieras arvoden för att skapa radio‐ och tv-program samt för att uppträda i program.

Enligt Yhtyneet-avtalet betalas arvode inte ut för uttalanden, intervjuer eller information som personen ger i anknytning till en stadigvarande eller tillfällig befattning, tjänst eller uppgift. Nedan har vi plockat ut typiska uppträdanden för akademiker i Yhtyneet-avtalet.

Audioarbete

För en vetenskaplig eller populärvetenskaplig presentation eller bokpresentation är arvodet 209,60 euro upp till 5 minuter och därefter 18,23–22,24 euro för varje påföljande minut.

För en intervju är arvodet 59,07 euro upp till 5 minuter och därefter 6,13 euro för varje påföljande minut.

För deltagande i en diskussion är arvodet 254,63 euro upp till 10 minuter och därefter 13,11 euro för varje påföljande minut. Om inget annat överenskoms skriftligen betalas en diskussionsdeltagare arvode enligt längden på diskussionsdelen i programmet dividerat med antalet personer som deltar i diskussionen. Om det är fler än fem personer som deltar i diskussionen är arvodet dock 1/5 av helhetsarvodet.

Audiovisuellt arbete 

För uttalanden och intervjuer är arvodet 90,10 euro upp till 5 minuter och därefter 8,21 euro för varje påföljande minut.

För expertutlåtanden och presentationer är arvodet 247,86 euro upp till 5 minuter och därefter 22,43 euro för varje påföljande minut. Ett expertutlåtande förutsätter att ett uppdrag givits på förhand och att svaret kräver förberedelser och forskning. Experter anses vara personer som avlagt doktorsexamen inom branschen i fråga eller på annat sätt skaffat sig stor erfarenhet av ämnet.

För deltagande i en diskussion är arvodet 352,48 euro upp till 10 minuter och därefter 5,52 euro för varje påföljande minut. Om inget annat överenskoms skriftligen betalas en diskussionsdeltagare arvode enligt längden på diskussionsdelen i programmet dividerat med antalet personer som deltar i diskussionen. Om det är fler än fem personer som deltar i diskussionen är arvodet dock 1/5 av helhetsarvodet och minst 86,36 euro.

Andra expertuppdrag

Till exempel ska timlönen för konsultationer vara månadslönen dividerat med 100, men minst 43,80 euro. Dagsarvodet ska vara minst 391−530 euro beroende på konsultationserfarenheten.

Resekostnader

Enligt Akavas rekommendationer ska uppdragsgivaren betala resekostnaderna enligt bestämmelserna i tjänstekollektivavtalet för statens tjänstemän. De resekostnader som ersätts är biljetter med anskaffningskostnader, lokala resor, kostnader för utrustning, inklusive flygplatsskatter och transportkostnader samt dagpenningar, hotellersättningar osv.

Om uppträdandet avbokas nära den utsatta tidpunkten av en orsak som inte beror på uppträdaren, kan uppträdaren begära ett halvt arvode för det arbete som redan utförts.