Medlemsförsäkring: Olycksfallsförsäkring för fritiden

Under arbetstid omfattas du av arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring, men är du skyddad i händelse av olycksfall på fritiden? Forskarförbundet har försäkrat sina medlemmar med en olycksfallsförsäkring för fritid hos Turva. Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen fyller 68 år.

I försäkringsvillkoren har begreppet olycksfall definierats noggrant för att säkerställa att villkoren är rättvisa och konsekventa för alla. Det är fråga om ett olycksfall när en plötslig händelse som beror på en yttre faktor orsakar en fysisk skada mot den försäkrades vilja. Vi kan analysera definitionen närmare genom att föreställa oss en person som halkar på isen.

En plötslig händelse innebär att något sker snabbt och oförutsett. Alla som har halkat på isen någon gång vet att i det ögonblick då man inser att man håller på att halka är det ofta redan för sent att korrigera sina steg. Motsatsen till en plötslig händelse är till exempel att man får ont i fötterna på grund av att man går med dåliga skor en längre tid. Då är det inte fråga om ett olycksfall.

Den yttre faktorn i vårt exempel är den hala isen. Ett annat exempel på en yttre faktor kan vara en grop i vägen som gör att du tappar balansen och faller. Om dina knän till exempel har krånglat redan en längre tid och lätt går ur led av sig själva saknas den yttre faktorn i ekvationen. Då är det alltså inte fråga om ett olycksfall.

Med fysisk skada avses allt från ett litet sår eller en försträckning till exempelvis benbrott eller andra skador som kräver långvarigare behandling. Definitionen på olycksfall kan också användas till att förklara skillnaden mellan olycksfall och sjukdom. Även om en sjukdom, till exempel magsjuka eller influensa, kan börja överraskande snabbt ligger det ingen sådan plötslig händelse bakom insjuknandet som skulle bero på en yttre faktor och som skulle orsaka en fysisk skada.

Den olycksfallsförsäkring för fritid som Forskarförbundet har tecknat för sina medlemmar ersätter vårdkostnader i anslutning till olycksfall. Vårdkostnaderna kan bestå av exempelvis läkararvoden eller kostnader för gipsning eller röntgenundersökning. Försäkringen ersätter dessutom skäliga kostnader för resor till ersättningsgill vård.

Försäkringen inkluderar också ett skydd vid bestående men. Bestående men kan till exempel innebära att ett olycksfall leder till bestående nedsatt funktion i ena handen. I så fall betalas ersättning med stöd av försäkringen i enlighet med den invaliditetsklassificering som statsrådet har sammanställt. I händelse av de allvarligaste tänkbara situationerna omfattar medlemmarnas olycksfallsförsäkring ersättning för dödsfall genom olycksfall.

Försäkringen ersätter också kostnader för vård av en försträckningsskada som orsakats av en enskild, plötslig rörelse eller av en kraftansträngning. Exempel på sådana situationer kan vara att du i ett bollspel snabbt stiger åt sidan för att undvika att kollidera med en motståndare, vilket resulterar i en försträckning i benet, eller att du försträcker ryggen i samband med att du lyfter ett tungt föremål. I sådana fall ersätts kostnaderna mer begränsat än när det är fråga om olycksfall.

Kom ihåg att tävlingsidrott samt vissa idrottsgrenar och hobbyer anses vara så riskbenägna att de inte omfattas av olycksfallsförsäkringen. Om du utövar sådana idrottsgrenar eller hobbyer gör du klokt i att höra dig för hos Turva om en särskild idrottsförsäkring för detta. Kontrollera om din idrottsgren omfattas av försäkringen genom att läsa försäkringsvillkoren på adressen turva.fi/tieteentekijat. Där hittar du också de maximiersättningsbelopp som gäller för olycksfallsförsäkringen samt närmare information om medlemsförmånerna och medlemsförsäkringarna.

Text: Turva / Tuomas Kekkonen