Turun yliopiston tieteentekijöiden ehdokkaat kollegion vaaleissa

TURTLE candidates in the election of the University Collegiate Council

Turun yliopiston tieteentekijät on asettanut ehdokkaita yliopistokollegion vaaliin keskiryhmän kiintiössä. Kollegiovaaleissa TYT on mukana Tiede ja opetus -vaaliliitossa.

In the election of the University Collegiate council, TURTLE is part of the Tiede ja opetus (Science and Teaching) electoral alliance

TYT:n kollegiovaaliehdokkaat

6 Sirkku Ruokkeinen

6 Sirkku RuokkeinenOlen englannin kielen tohtorikoulutettava ja Turun yliopiston tieteentekijöiden hallituksen jäsen. Minulle tärkeitä teemoja ovat työhyvinvointikysymykset sekä nuorten ja kansainvälisten tutkijoiden asema yliopistossa.

I am a doctoral candidate at the Department of English, and a member of the board of University of Turku Researchers, Teachers and Lecturers. Issues close to my heart include employee well-being and young scholars’ and international scholars’ interests.

7 Juha Ylisalo

7 Juha Ylisalo

Työskentelen tutkijatohtorina valtio-opin oppiaineessa. Toimin Turun yliopiston tieteentekijöiden varapuheenjohtajana, varaluottamusmiehenä ja nyt toimikautensa päättävän yliopistokollegion varajäsenenä. Minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat määräaikaisissa työsuhteissa ja apurahoilla työskentelevien asema sekä varhaisessa uravaiheessa olevien tieteentekijöiden meritoitumismahdollisuudet.

I work as a post-doctoral researcher in Political Science. I’m also the vice chair of TURTLE, a vice shop steward and a vice member of the current University Collegiate Council. Themes that are especially important to me are the situation of those working on fixed-term contracts and grants as well as the advancement possibilities of those who are at an early career stage.

8 Tiina Lintunen

8 Tiina LintunenVTT, poliittisen historian yliopistonlehtori ja oppiainevastaava, Turun yliopiston kollegion ja koulutusneuvoston jäsen. Kahdeksan vuoden kokemus yliopiston tasa-arvotoimikunnasta.

9 Arto Ryömä

9 Arto Ryömä

KTT. 14 vuotta elettyä Turun yliopisto -työelämää, josta 12 vuotta tutkija-opettajana ja nyt 2 vuotta tiedekuntapäällikkönä. Ilo edistää akateemisen työn arkea hallinnollisin silmin.

10 Anna Karhu

10 Anna KarhuOlen tutkimuspäällikkönä ja väitöskirjatutkijana Turun kauppakorkeakoululla. Olen ollut mukana yliopistokollegiossa varajäsenenä nyt päättyvällä kaudella ja olen TYT:n hallituksessa ja aktiivisesti mukana toiminnassa. Mielestäni on tärkeää, että yliopistolla asioista keskusteltaessa mukaan saadaan myös väitöskirjatutkijoiden ja määräaikaisten työntekijöiden näkökulmat. Päätöksenteossa erityisen tärkeää on läpinäkyvyys sekä yliopistosektorin työn ja työsuhdestatusten moninaisuuden huomioiminen. Yhdessä tekemällä kehitämme yliopistoa eteenpäin.

I am a Research Manager and a Doctoral Researcher at Turku School of Economics. I have been a deputy member for the University Collegiate Council during the now ending period. In addition, I am a member TURTLE’s board and actively engage in our events. I consider that it is important to have the perspectives of doctoral researchers and fixed-term employees heard in the university discussions. Transparency and the multiplicity of work and employment relationships should be valued in our decision making. Together we can develop our university forward.

11 Mika Keränen

11 Mika KeränenLaboraattori, Turun yliopisto

12 Ari Lehtonen

12 Ari LehtonenDosentti Ari Lehtonen työskentelee yliopistonlehtorina Kemian laitoksella. Hän on toiminut yliopistokollegion varapuheenjohtajana vv. 2017 -2020.

13 Jussi Lehtonen

13 Jussi LehtonenOlen aloittanut Turun yliopiston palkkalistoilla opiskelijana 1990-luvulla ja varsinaisesti työntekijänä vuonna 2000. Minulla onkin pitkä kokemus yliopistomme toiminnasta ja sen rakenteista. Olen tehnyt ja teen yhteistyötä laajasti yliopiston eri tiedekunnissa ja osastoilla, joten koen olevani koko talomme edustaja! Minulle keskeisiä asioita yliopistolla ovat monialainen koulutus ja monitieteinen tutkimus. Ne ovat talomme vahvuus!

14 Antti Pajala

14 Antti PajalaPääluottamusmies, yliopistonlehtori. Työntekijäpuolen vaikutusvaltaisimpia toimijoita yliopistolla. Laajat kontaktiverkostot. Sinun edunvalvojasi yliopistokollegiossa(kin).

Head shop steward and university lecturer. One of the most influental workers’ representative in the university. The spider in the web. Your representative (also) in the University Collegiate Council.

15 Henna Tamminen

15 Henna TamminenTyöskentelen fonetiikan yliopisto-opettajana ja toimin mm. yliopistokollegion varajäsenenä, luottamusmiehenä, tietotekniikan laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmässä sekä Turun yliopiston tieteentekijöiden hallituksen jäsenenä ja talouspäällikkönä. Pidän tärkeänä mm. yliopistomme opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muiden asiantuntijoiden meritoitumismahdollisuuksia ja työhyvinvointia.

I am university teacher in Phonetics. I am also a vice-member of the University Collegiate Council, shop steward, member of the working group for the development of education of the Department of Computing, and board member and financial manager of the University of Turku Researches, Teachers and Lecturers. I believe that possibilities of career advancement and the well-being of teachers, researchers and other experts are important.

16 Tomi Westerlund

16 Tomi Westerlund

TkT, apulaisprofessori (II vaihe) autonomiset järjestelmät ja robotiikka, International Master’s Degree Programme in Smart Systems:n johtaja, International Master’s Degree Programme in Embedded Systems:n johtaja, TYT:n hallituksen jäsen, Teknillisen tiedekunnan johtokunnan jäsen 2021 ja 2022-2025, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäsen 2018-2020, yliopistokollegion varajäsen 2018-2021, MATTI-tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen 2020

Dr (Tech), Associate Professor (Autonomous Systems and Robotics), Head of International Master’s Degree Programme in Smart Systems, Head of International Master’s Degree Programme in Embedded Systems, Board Member of TURTLE, Board Member of Faculty Council (Technology) 2021 and 2022-2025, Vice Board Member of Faculty Council (Math. and Natural Sciences) 2018-2020, Vice-member of University Collegiate Council 2018-2021, Board Member of Doctoral Programme in Mathematics and Computer Sciences (MATTI)

17 Elina Valovirta

17 Elina ValovirtaPro Universitate Felici

Yliopistonlehtori, FT, dos.
Englannin kieli
(kollegiumtutkija, TIAS, Turku Institute for Advanced Studies 1.1.2022-31.12.2024)
Yliopistokollegion varajäsen
Luottamusmies
Humanistisen tiedekunnan johtoryhmän jäsen
Humanistisen tiedekunnan johtokunnan varajäsen
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen laajennetun johtoryhmän jäsen
Turun yliopiston tieteentekijät ry:n hallituksen varajäsen

University Lecturer, PhD, Title of Docent
Department of English
(Research Fellow, TIAS, Turku Institute for Advanced Studies 1.1.2022-31.12.2024)
University of Turku Collegiate Council, vice member
Shop Steward
Faculty of Humanities Steering Committee member
Faculty of Humanities Council vice member
School of Languages and Translation Studies, Extended Steering Committee member
University of Turku Researchers, Teachers and Lecturers (TURTLE), vice member of board

18 Tommi Kurki

18 Tommi KurkiFT, suomen kielen dosentti, yliopistonlehtori, varaluottamusmies.

Olen poliittisesti sitoutumaton, ja haluan myötävaikuttaa siihen, että yliopistoyhteisöllä olisi entistä paremmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon. Puhun vapaan tieteen ja sivistysyliopiston puolesta, ja kannatan tieteellistä monimuotoisuutta.

19 Minna Vuorio-Lehti

19 Minna Vuorio-LehtiHei! Olen Minna Vuorio-Lehti, kasvatustieteiden tohtori ja koulutuksen toimialan osastopäällikkö. Työtehtäviini kuuluu opetushenkilökunnan auttaminen opetukseen liittyvissä oppimisympäristöjä ja osaamisen kehittämistä koskevissa asioissa. Koen työni mielekkääksi, koska ajattelen, että opettajien osaamisen kehittämisen avulla heidän työhyvinvointinsa lisääntyy ja sen linkin kautta myös opiskelijat kokevat heille annetun opetuksen mielekkäänä. Olen ollut kollegion jäsen

kaudella 2017-2021. Haluaisin jatkaa työtäni, koska koen, että sitä kautta pystyn edistämään laadukkaan opettamisen ja oppimisen tukemista. Olen äänitorvi sekä opetushenkilökunnalle että hallinnon työntekijöille, sillä olen identiteetiltäni kumpaankin ryhmään kuuluva ”tyttiläinen”.

20 Heli Virtanen

20 Heli VirtanenOlen yliopisto-opettaja hoitotieteen laitoksella ja minulla on yli 20 vuoden kokemus eri tehtävistä yliopistossa. Minulle tärkeät kolme teemaa ovat: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yhteisöllinen hyvinvointi ja kestävä kehitys kaikilla yliopiston tehtäväalueilla.

21 Kimmo Peltola

21 Kimmo PeltolaTyöskentelen fonetiikan yliopisto-opettajana Teknillisessä tiedekunnassa, aiemmin toimin humanistisessa sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnissa ja opiskeluaikoina yhteiskuntatieteellisessä. Tutkimukseni on monitieteistä ja opettamani kurssit ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Olen aktiivisesti mukana Tieteentekijöiden paikallisyhdistyksessä ja Tieteentekijöiden liitossa olen työskennellyt nuorten tutkijoiden työryhmässä, olen myös luottamusmies. Minulle on tärkeää, että opetus- ja tutkimushenkilöstön ääni kuuluu yliopiston päätöksenteossa ja valmisteluprosesseissa, yliopistodemokratiaa ei saa unohtaa.

I work as a university teacher at the Faculty of Technology, but I have experience from several faculties over the years. My research has always been multidisciplinary and my courses are open to all. I am an active member of the local Turku University researchers and Teachers association, but I have experience also from the early stage researchers group at the national Union level. I am also a shop steward. It is important that the views and expertise of the research and teaching staff are appreciated in university decision making at all stages of planning and implementation, university democracy should not be forgotten.

Tiede ja opetus -vaaliliitossa myös mukana / Also in the Science and Teaching electoral alliance

22 Mika Sarlin

Informaatikko, kirjasto

23 Leena Järveläinen

Informaatikko, kirjasto

24 Sari Yrjänäinen

24 Sari Yrjänäinen

FT, matemaattisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, luottamusmies

Turun OKL, Rauman kampus

Jo 20 vuotta kahden ison yliopiston palveuksessa on opettanut  arvostamaan toimivaa, asioista huolta pitävää ja  kuuntelevaa hallintoa. Yliopistokollegion tehtävä on kuin katsoa perään sitä, että toiminta on sitä mitä sen pitääkin olla: laillista ja yhteisön etua tasa-puolisesti ajavaa. En pelkää puuttua havaitsemiini epäkohtiin.  Yliopisto ei voi toteuttaa toimintaansa ilman opettajia ja tutkijoita, ja siksi olen valmis osaltani huolehtimaan siitä, että keskiryhmän ääni tulee kuulluksi, myös filiaaleista.

25 Eila Matikainen

25 Eila MatikainenEila Matikainen toimii opettajankoulutuslaitoksella lehtorina ja luottamusmiehenä. Hän on mukana yliopiston lehtoriliiton, TYL:n hallituksessa varapuheenjohtajana ja valtakunnallisen yliopistojen lehtoriliiton, YLL:n hallituksessa varajäsenenä. Hänen opetusvastuualueet laitoksella ovat biologia, maantiede ja alkukasvatuksen ympäristöoppi, ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatus.