Turun yliopiston tieteentekijöiden ehdokkaat hallitukseen

TURTLE candidates in the election of the University Board

Keskiryhmän kiintiö / Middle group category

11 Seppo Virtanen

11 Seppo Virtanen(In English below)

TkT, apulaisprofessori

Olen Turun yliopiston hallituksen jäsen. Työskentelen apulaisprofessorina Tietotekniikan laitoksella ja toimin laitoksen koulutuksesta vastaavana varajohtajana. Minulla on hallituksen lisäksi runsaasti yliopistohallinnollista kokemusta mm. tiedekunnan johtokunnasta, yliopistokollegiosta ja useista yliopiston työryhmistä, esim. vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikunnasta (puheenjohtaja) ja kv-ohjelmien kehittämisjaostosta. Toimiminen luottamusmiehenä ja Tieteentekijöiden liiton aktiivina on tarjonnut minulle näköalapaikan sekä omaan yliopistoyhteisöömme että laajemmin suomalaiseen korkeakoulukenttään ja -politiikkaan. Yliopiston hallitukseen tuon kokemukseni hallitustyöskentelystä, tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijuutta, pitkäaikaista kokemusta yliopiston hallinnosta ja sekä oman yliopistoyhteisömme että suomalaisen korkeakoulukentän laajaa tuntemusta. Itselleni tärkeitä asioita ovat tasapuoliset ja hyvin määritellyt akateemisella uralla etenemisen polut, kannustava ja osaava asiantuntijajohtaminen, huolellinen ja läpinäkyvä päätöksenteon valmistelu, yhteisön aito kuuleminen valmistelussa sekä yliopiston kansainvälinen arvostus ja menestys – emme halua olla maakuntayliopisto!

D.Sc.(Tech.), associate professor
I am currently a member of the University Board. I am associate professor at the Department of Computing where I also am the Vice Head of the Department responsible for education. I have broad administrative experience, including serving in the faculty council and the University Collegiate Council. I also have experience from serving in a variety of administrative work groups, for example as the chairperson of the University’s Scholarship Committee for International Degree Programmes and as a member of the International Degree Programme Development Committee. As a shop steward, as well as a delegate of the Finnish Union of University Researchers and Teachers, I have gained a lot of insight to our own university community and, more broadly, to the Finnish higher education landscape and politics. I will provide the University Board with experience in working as a member of the Board, expertise in research and teaching, experience in university administration, and extensive knowledge with both our own university community and the Finnish higher education field. To me it is important that the members of the UTU community have equal and well-defined paths for career advancement and encouraging and competent leadership. The preparation process for decision making must be careful and transparent, and the academic staff must be able to have an influence in the process. I also want to cultivate the international prestige and success of our university – we do not want to be a regional university!

12 Elina Pelto

12 Elina Pelto(In English below)

KTT, yliopistonlehtori

Työskentelen yliopistonlehtorina Turun kauppakorkeakoulussa, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella. Kokemusta yliopiston hallinnollisista tehtävistä olen kerännyt toimimalla pitkään yliopistokollegion jäsenenä. Lisäksi olen osallistunut Turun kauppakorkeakoulussa useisiin toimikuntiin ja työryhmiin. Olen toiminut kauan luottamusmiehenä ja tällä hetkellä olen myös Turun yliopiston varapääluottamusmies. Luottamusmiestoiminnan kautta olen saanut arvokasta tietoa ja näkemystä Turun yliopistosta työyhteisönä. Toiminta Tieteentekijöiden liitossa taas on tarjonnut laajempaa perspektiiviä suomalaiseen yliopistokenttään.

Minulle tärkeitä teemoja ovat oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja hyvinvoiva työyhteisö, yliopistodemokratia, sekä monialainen ja kansainvälinen sivistysyliopisto. Yliopiston johtamisessa keskeistä on päätöksenteon läpinäkyvyys, avoin keskustelukulttuuri sekä yliopistoyhteisön aidot vaikuttamismahdollisuudet. Henkilöstö on yliopiston arvokkain resurssi!

D.Sc. (Econ.&Bus.Adm.), University Lecturer

I work as a University Lecture at the Turku School of Economics, in the department of Marketing and International Business. I have gained experience in university administration by serving in the University Collegiate Council for a long time, as well as in several committees and working groups at the Turku School of Economics. Serving as a shop steward, and currently also as a deputy chief shop steward, has provided me valuable insight into the University of Turku as a work community. Participating to the activities of the Finnish Union of University Researchers and Teachers has offered me a broader perspective on the Finnish university landscape.

Important themes for me are fair, equal and healthy work community, university democracy, and multidisciplinary and international university. Central issues in university administration include transparent decision-making processes, culture of open communication, and the university staff’s real possibilities to influence decision-making. Employees are the most valuable asset of the university!

Professorien kiintiö / Professor category

2 Maija S. Peltola

2 Maija Peltola(In English below)

Työskentelen fonetiikan professorina Teknillisessä tiedekunnassa, taustaltani olen monitieteinen humanisti. Toimin myös Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana ensi vuoden loppuun saakka. Minulla on monipuolinen ja pitkä kokemus yliopiston hallinnollisista tehtävistä, sillä olen ollut jäsenenä mm. johtokunnassa, tiedekunnan johtoryhmässä, opintoasiainneuvostossa, tasa-arvotoimikunnassa, sisäisen rahanjaon työryhmässä, YVV-neuvostossa ja myös yliopiston hallituksessa (2014-2019). Olen myös ollut laatimassa yliopistojen vaihtoehtoista rahanjakomallia sekä jäsenenä Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisessa yliopistoautonomiaa selvittäneessä ryhmässä.

Minulle ovat tärkeitä yliopistolaisten yhdenvertainen kohtelu, selkeät pelisäännöt sekä läpinäkyvä päätöksenteko ja avoin keskustelu. Hyvällä johtamisella on keskeinen rooli työhyvinvoinnissa ja siksi johtamisen tukeen tulee panostaa. Olen monialaisen ja vaikuttavan sivistysyliopiston kannattaja, akateemisen vapauden puolustaja ja tutkitun tiedon puolestapuhuja. Turun yliopiston menestys riippuu meistä yliopistolaisista.

I am professor in Phonetics at the Faculty of Technology, my roots are in multidisciplinarity and humanities; I am also the president of the Finnish Union of University of Researchers and Teachers. I have a long experience at various levels of university administration, I was also a member of the University Board in 2014-2019. Equitable treatment, clear and transparent processes and open discussion are keys to well-being and success. To me it is important that our University nurtures diversity of ideas and disciplines as well as academic freedom; research based knowledge need to be at the centre of our future development. We are the makers of prosperous University.